Co zrobić w przypadku bankructwa pracodawcy?

Jeśli Twój pracodawca jest niezdolny do wypłacania wynagrodzeń, a jego firma jest w stanie upadłości, być może przysługują Ci świadczenia z norweskiego Funduszu Gwarancji Płac. Dzięki nim możesz odzyskać m.in. zaległe wynagrodzenia oraz wypracowany dodatek urlopowy.

Komu przysługują świadczenia?

Podstawowym warunkiem otrzymania świadczeń z Funduszu Gwarancji Płac jest ogłoszenie upadłości przez Twojego pracodawcę. Dodatkowo jednak upadająca firma musi złożyć oświadczenie, że nie będzie w stanie opłacić zaległych wynagrodzeń swoim pracownikom. Oświadczenie takie powinien otrzymać syndyk masy upadłościowej, czyli wyznaczona przez sąd osoba lub firma, która zarządza majątkiem upadającego przedsiębiorstwa.

Gdy tylko pojawi się odpowiednie oświadczenie, uzyskasz prawo do środków Funduszu Gwarancji Płac, pod warunkiem że z Twojego wynagrodzenia byłby opłacane składki na norweskie ubezpieczenia społeczne. Ma to miejsce, zawsze gdy pracujesz na umowie o pracę.

Świadczenia Funduszu Gwarancji Płac nie przysługują osobom, które:

  • były zatrudnione przez upadającą firmę na umowie zlecenie
  • współpracowały z upadającą firmą, prowadząc własną działalność gospodarczą
  • posiadają co najmniej 20% udziałów w upadającej firmie

Na odstępstwo od ostatniej reguły możesz liczyć, jedynie gdy udowodnisz, że nie miałeś wpływu na decyzje podejmowane w firmie.

Jeśli jeszcze nie podjąłeś innej pracy, musisz dodatkowo zarejestrować jako bezrobotny w norweskim NAV. Należy to zrobić w ciągu 14 dni od ogłoszenia przez upadającego pracodawcę, że nie będzie w stanie opłacić zaległych wynagrodzeń.

Jakie świadczenia możesz otrzymać?Oil-062008-99-0045-500

Z Funduszu Gwarancji Płac pokrywane są następujące roszczenia pracowników:

  • zaległe wynagrodzenia za okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. Wypłaty można otrzymywać do jednego miesiąca po ogłoszeniu upadłości przez pracodawcę
  • dodatek urlopowy w wysokości wypracowanej do momentu ogłoszenia upadłości przez pracodawcę
  • świadczenia emerytalne za okres nie dłuższy niż 6 miesięcy
  • odszkodowanie z tytułu utraty wynagrodzenia za okres pracy nie dłuższy niż 6 miesięcy
  • odsetki od zaległych wynagrodzeń liczone do momentu ogłoszenia upadłości przez pracodawcę
  • zwrot uzasadnionych kosztów związanych ze złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego

Fundusz Gwarancji Płac wypłaca świadczenia, pod warunkiem że roszczenia dotyczą zaległych wynagrodzeń do 12 miesięcy wstecz od momentu ogłoszenia upadłości przez pracodawcę.

Suma wypłaconych świadczeń nie może być wyższa niż 2-krotność kwoty bazowej G, która w chwili obecnej (styczeń 2014) wynosi 85 245 NOK brutto.

Jeśli w czasie, gdy Twój były pracodawca nie wypłacał wynagrodzeń, korzystałeś np. z zasiłku dla bezrobotnych, wysokość świadczeń z Funduszu Gwarancji Płac zostanie pomniejszona o wysokość zasiłków, które otrzymałeś jako bezrobotny.

Jeśli upadająca firma została przejęta przez innego przedsiębiorcę i podjąłeś u niego pracę, otrzymasz świadczenia tylko do momentu przejęcia firmy.

Kiedy i gdzie złożyć wniosek o wypłatę świadczeń?

By w ogóle myśleć o środkach z Funduszu Gwarancji Płac, musisz złożyć do syndyka masy upadłościowej wniosek o wypłatę zaległych wynagrodzeń i innych świadczeń (formularz do pobrania tutaj). Musisz to zrobić w trakcie postępowania upadłościowego albo, gdy zostało ono zakończone, do 6 miesięcy od momentu jego wszczęcia.

Po otrzymaniu wniosku syndyk przesyła go do Funduszu Gwarancji Płac, który podejmuje decyzję o przyznaniu świadczeń, o odmowie wypłacenia świadczeń bądź o odroczeniu decyzji w Twojej sprawie. Zazwyczaj na odpowiedź czeka się nie dłużej niż 2 miesiące.

Więcej informacji na oficjalnej stronie NAV – przejdź

Print Friendly