Nie dostałeś wypłaty? Sprawdź, co zrobić

Masz za sobą ciężki miesiąc pracy, a na Twoim koncie wciąż nie ma śladu zaległej wypłaty i niewiele wskazuje na to, aby było to tylko chwilowe opóźnienie w płatnościach? Jeśli jesteś zatrudniony legalnie, powiemy Ci, co możesz zrobić, aby odzyskać swoje pieniądze.

Krok 1: Dowiedz się, co jest powodem w opóźnieniu płatności

Zacznij od skontaktowania się ze swoim pracodawcą. W zależności od tego, co jest powodem niepłacenia, odmienne procedury będą miały zastosowanie w kolejnym etapie postępowania.

Krok 2: Wyślij wezwanie do zapłaty

Następnym etapem jest dostarczenie pracodawcy wezwania do zapłaty zaległego wynagrodzenia. Przesyłkę wyślij listem poleconym, aby mieć dowód jej nadania. W treści listu zawrzyj wysokość nieuregulowanych wypłat wraz z wyszczególnieniem okresu, jakiego dotyczą zaległe należności, oraz wyznacz tygodniowy termin płatności wynagrodzenia.

orange_laptopJeśli wezwanie do zapłaty okaże się nieskuteczne i nie otrzymasz wypłaty w wyznaczonym terminie, przejdź do trzeciego kroku.

Krok 3: Powiadom o sprawie odpowiednie organa

Jeśli pracodawca odmawia wypłacenia wynagrodzenia z powodów niezależnych od bankructwa, powiadom o sprawie Forum Ugodowe (Forlikskrådene). Pamiętaj, aby sprawę zgłosić do Forum Ugodowego zlokalizowanego w gminie, w której toczy się spór o zaległe wypłaty. Podstawowym celem Forów Ugodowych jest polubowne rozwiązywanie konfliktów interesów, ale mają one również prawo do wydawania wiążących wyroków w sprawach na linii pracownik-pracodawca. W tej instytucji Twój spór z pracodawcą powinien znaleźć swój finał.

Więcej o Forach Ugodowych przeczytasz tutaj (strona w języku norweskim).

Jeśli pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia z powodu bankructwa, złóż wniosek o uregulowanie zaległych płatności do syndyka masy upadłościowej lub do NAV (www.nav.no) w terminie do 6 miesięcy od momentu wszczęcia postępowania upadłościowego. (Wzór wniosku znajdziesz tutaj).

Wtedy obowiązek wypłacania wynagrodzeń przejmie norweski Fundusz Gwarancji Płac, pod warunkiem że:

  • roszczenia dotyczą niewypłaconych pensji za okres do 12 miesięcy poprzedzających wpłynięcie wniosku upadłościowego do norweskiego sądu rejonowego
  • zatrudnienie było legalne

Zakres świadczeń w ramach Funduszu Gwarancji Płac obejmuje:

  • wypłatę zaległego wynagrodzenia za maksymalnie 6 miesięcy
  • wypłatę wypracowanego dodatku urlopowego za rok, w którym pracodawca ogłosił upadłość, oraz za rok poprzedzający bankructwo firmy
  • wypłatę odszkodowania za utracone wynagrodzenie za maksymalnie 6 miesięcy
  • wypłatę odsetek za zwłokę w wypłacaniu wynagrodzenia. Odsetki liczone są od momentu wpłynięcia wniosku upadłościowego do norweskiego sądu rejonowego
  • wyrównanie uzasadnionych kosztów złożenia wniosku oraz kosztów egzekucji należności

Łączna wysokość świadczeń nie może przekraczać 2-krotności kwoty bazowej G. Obecnie kwota ta wynosi 88 370 NOK.

Dowiedz się więcej o Funduszu Gwarancji Płac – przejdź tutaj (strona w języku polskim).

Print Friendly