Podatki i zwrot podatku z Norwegii

W Norwegii wysokość podatku dochodowego średnio wynosi ponad 30%, jednak dzięki szerokiej gamie odliczeń możesz skutecznie zmniejszyć jego wymiar.

Kto musi zapłacić podatek dochodowy w Norwegii?

Wszystkie osoby pracujące w Norwegii płacą podatek dochodowy w tym kraju.

Podatek ograniczony zapłacisz, gdy przebywałeś w Norwegii krócej niż:

 • 183 dni w ciągu ostatnich 12 miesięcy
 • 270 dni w ciągu ostatnich 36 miesięcy

W takim przypadku opodatkowany zostanie jedynie Twój dochód z pracy na rzecz norweskiego pracodawcy na terenie Norwegii.

Gdy długość Twojego pobytu w Norwegii przekracza wskazane wyżej okresy, stajesz się rezydentem podatkowym. Od tego momentu zapłacisz podatek od całości uzyskiwanego przez Ciebie dochodu niezależnie od tego, czy pracę wykonywałeś na rzecz norweskiego, czy zagranicznego pracodawcy i czy miało to miejsce na terenie Norwegii, czy poza jej granicami.

Kto musi złożyć zeznanie podatkowe?

Norweskie Urzędy Podatkowe dbają o wygodę podatników i przysyłają im wstępnie wypełniony formularz zeznania podatkowego. Jeśli uważasz, że w przysłanym formularzu uwzględnione są wszystkie Twoje dochody, z których musisz rozliczyć się z norweskim Urzędem Podatkowym, oraz, że naliczono od nich właściwy podatek, nie musisz odsyłać zeznania.

Pamiętaj jednak, że urzędy naliczają podatek dochodowy uznaniowo, bazując na danych od pracodawców i nie uwzględniając żadnych odliczeń. Jeśli chcesz odliczyć od podatku poniesione przez Ciebie koszty, musisz odesłać wypełnione zeznanie podatkowe do 30 kwietnia.

Inne ważne terminy:

 • luty – marzec: z norweskiego Urzędu Podatkowego otrzymasz wstępnie wypełniony formularz zeznania podatkowego (Selvangivelse w języku norwerskim lub Tax Return w języku angielskim), który możesz odesłać do 30 kwietnia. Na formularzu powinna znajdować się całkowita kwota dochodu, z którego musisz się rozliczyć z norweskim Urzędem Podatkowym
 • czerwiec – październik: norweskie urzędy podatkowe wydają decyzje w sprawie wymiaru podatku dochodowego za poprzedni rok, ustalając jego ostateczną kwotę oraz wysokość ewentualnej niedopłaty lub nadpłaty

Co możesz odliczyć od podatku dochodowego?

 • Standardowe odliczenie dla pracowników z zagranicy – każdy pracownik z zagranicy może odliczyć od podatku 10% dochodu brutto, nie więcej jednak niż 40 000 NOK. Warto dobrze przemyśleć skorzystanie z tej opcji, ponieważ wyklucza ona stosowanie innych odliczeń
 • Druga klasa podatkowa dla małżeństwulga w wysokości 90 700 NOK, z której możesz skorzystać, gdy Twoja współmałżonka nie uzyskała dochodu wyższego niż 40 576 NOK (brutto) za rok 2012. Możesz ubiegać o zakwalifikowanie do drugiej klasy podatkowej, pod warunkiem że przedstawisz następujące dokumenty (w języku angielskim lub norweskim): odpis aktu małżeńskiego, zaświadczenie z urzędu miasta lub gminy o wspólnym zameldowaniu, zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodach współmałżonka za rok 2012, zaświadczenie o wysokości Twoich dochodów w Norwegii za rok 2012 (lønns- og trekkoppgave) oraz rozliczenie roczne z norweskim NAV (årsoppgave fra NAV), jeśli pobierałeś zasiłek chorobowy lub zasiłek dla bezrobotnych
 • Druga klasa podatkowa dla osób samotnie wychowujących dzieci – ulga w wysokości 90 700 NOK, z której możesz skorzystać, gdy samotnie wychowujesz dzieci. Możesz ubiegać o zakwalifikowanie do drugiej klasy podatkowej, pod warunkiem że przedstawisz następujące dokumenty (w języku angielskim lub norweskim): akt urodzenia dziecka lub dzieci, zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu z dzieckiem lub z dziećmi, zaświadczenie o samodzielnej opiece na dzieckiem lub dziećmi.
 • Koszty dojazdów pomiędzy miejscem zamieszkania w Norwegii a miejscem pracy – wysokość odpisu (max. 13 950 NOK) jest ustalana w oparciu o zryczałtowaną stawkę za kilometr oraz długość najkrótszej trasy pomiędzy miejscem zamieszkania w Norwegii a miejscem pracy. Aktualna stawka wynosi 1,50 NOK za kilometr
 • Odsetki od pożyczek – jeśli z pracy w Norwegii pochodzi 90% Twojego rocznego dochodu, możesz odliczyć od podatku odsetki od kredytów bankowych
 • Wpłaty na prywatny fundusz emerytalny
 • Niektóre koszty leczenia
 • Koszty utrzymania dzieci poniżej 12 roku życia – możesz odliczyć udokumentowane koszty utrzymania i opieki nad dziećmi, nie więcej jednak niż 25 000 NOK na pierwsze i 15 000 NOK na każde kolejne dziecko
 • Koszty związane z pobytem poza domem – możesz odliczyć wydatki na wyżywienie i zakwaterowanie
 • Koszty dojazdów do stałego miejsca zamieszkania poza granicami Norwegii (status pendler) – możesz odliczyć wydatki na wyżywienie, zakwaterowanie oraz podróż do stałego miejsca zamieszkania. Gdy zdecydujesz się na tę metodę rozliczenia, nie możesz korzystać z odliczenia standardowego i musisz spełnić dodatkowe wymogi, o których mowa poniżej.

Gdy pozostajesz w związku małżeńskim, za stałe miejsce zamieszkania uważa się regularnie odwiedzany przez Ciebie dom, w którym jesteś zameldowany wraz z rodziną. Na potwierdzenie tego stanu rzeczy musisz przedstawić następujące dokumenty (w języku angielskim lub norweskim): akt ślubu, zaświadczenie z urzędu miasta lub gminy o wspólnym zameldowaniu z rodziną oraz rachunki lub faktury potwierdzające odbycie co najmniej 3 podróży do domu rodzinnego w ciągu roku.

Gdy jesteś w stanie wolnym, miejscem stałego zamieszkania jest samodzielny dom, w którym jesteś zameldowany i który odwiedzasz nie rzadziej niż co trzeci tydzień. Twój dom zostanie uznany za samodzielny, gdy możesz dysponować nim przez więcej niż 12 godzin na dobę, jego powierzchnia wynosi co najmniej 30 m2 (plus dodatkowe 20 m2 na każdą kolejną osobę powyżej 15 roku życia, która jest z Tobą zameldowana) oraz posiada bieżącą wodę i kanalizację.

Z dalszymi obostrzeniami musisz się liczyć, gdy posiadasz lub wynajmujesz samodzielny dom w Norwegii. Możesz odliczyć koszty dojazdów do stałego miejsca zamieszkania w Polsce, pod warunkiem że od co najmniej 3 lat jesteś zameldowany w gminie, w której znajduje się Twój dom, nie jest to mieszkanie wynajęte i powierzchnia Twojego domu w Norwegii nie jest większa od połowy powierzchni Twojego domu w Polsce.

Jeśli Twój pracodawca w całości pokrywa koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz podróży, możesz rozliczyć się według metody netto lub brutto. Metoda netto polega na niewykazywaniu w dochodzie środków finansowych otrzymanych od pracodawcy. Jej wybór uniemożliwia korzystanie z odliczenia standardowego. Metoda brutto polega na wliczeniu do dochodu wszystkich środków otrzymanych od pracodawcy na zakwaterowanie, wyżywienie i podróże. Jej wybór pozwala na korzystanie z odliczenia standardowego.

Uwaga! Odliczeń możesz dokonać, pod warunkiem że dostarczysz dokumenty (paragony, faktury, rachunki), potwierdzające dokonanie wydatków.

Print Friendly