Podatki w Szwecji

W Szwecji podlegasz gminnemu i państwowemu podatkowi dochodowemu. Jeśli Twój dochód nie przekroczył 430,200 SEK w 2016 roku, płacisz wyłącznie podatek gminny, którego wysokość waha się od 28,9 do 34,2%. Po przekroczeniu tego progu musisz dopłacić kolejne 20 – 25% państwowego podatku dochodowego. Obowiązuje również specjalna stawka 25% podatku dla osób, które nie pracowały dłużej niż 6 miesięcy w danym roku podatkowym.

Kiedy musisz zapłacić podatek?

Z płacenia podatku dochodowego w Szwecji są zwolnione osoby, które łącznie spełniają trzy warunki:

 • nie pracują w Szwecji dłużej niż 183 dni w danym roku podatkowym
 • nie są rezydentami podatkowymi Szwecji (np. nie posiadają stałego miejsca pobytu w Szwecji)
 • ich pracodawca nie posiada stałego miejsca prowadzenia działalności w Szwecji

W przypadku niespełnienia któregoś z tych warunków automatycznie powstaje obowiązek odprowadzenia podatku dochodowego do Szwedzkiego Urzędu Skarbowego (Skatteverket).

Kto musi złożyć zeznanie podatkowe?

Obowiązek złożenia zeznania podatkowego dotyczy wszystkich, którzy pracowali w Szwecji dłużej niż 183 dni w poprzednim roku podatkowym. Wszystkich pozostałych, którzy pracowali u szwedzkiego pracodawcy, obejmuje tzw. podatek SINK w wysokości 25%. Jest on potrącany z Twojej pensji przez pracodawcę, a Ty nie musisz składać zeznania podatkowego. Ta wygoda ma jednak swoją cenę – nie przysługują Ci żadne odliczenia.

iStock_000017223579XSmallDo kiedy musisz złożyć zeznanie do szwedzkiego Urzędu?

Jeśli spoczywa na Tobie obowiązek złożenia zeznania, do 4 maja musisz wysłać deklarację do Szwedzkiego Urzędu Skarbowego. W przeciwnym razie, urząd dokona rozliczenia podatku za Ciebie, nie uwzględniając żadnych odliczeń i nakładając karę za niezłożenie zeznania podatkowego.

Inne ważne terminy:

 • przełom stycznia i lutego: od szwedzkiego pracodawcy otrzymasz dokument (KU-10 lub KU-13), potwierdzający Twój dochód za zeszły rok. Bez niego niemożliwe jest przejście do kolejnych etapów rozliczania się ze Szwedzkim Urzędem Skarbowym
 • kwiecień: ze Szwedzkiego Urzędu Skarbowego otrzymasz formularz zeznania podatkowego (Innkomstdeklaration), który musisz wypełnić i odesłać do 4 maja
 • wrzesień – grudzień: Szwedzki Urząd Skarbowy wydaje decyzję w sprawie wymiaru podatku dochodowego za poprzedni rok, ustalając jego ostateczną kwotę oraz wysokość ewentualnego zwrotu

Co możesz odliczyć?

 • Koszty podróży do stałego miejsca zameldowania (możesz odliczyć maksymalnie jedną podróż w tygodniu najtańszym środkiem transportu; w przypadku pociągów i samolotów warunek najniższej ceny nie musi być spełniony)
 • Koszty zakupu narzędzi i aparatury (jeśli specyfika Twojej pracy wymagała, byś samodzielnie zakupił narzędzia lub specjalistyczną aparaturę, poniesione koszty możesz odliczyć od podatku dochodowego. Wyjątkiem są wydatki na komputery i telefony komórkowe – koszty ich zakupu nie podlegają odliczeniu od podatku)
 • iStock_000019953920SmallKoszty służbowych rozmów telefonicznych (możesz dokonać ich odliczenia, pod warunkiem że pracodawca nie pokrywa Twoich rachunków telefonicznych za rozmowy służbowe)
 • Koszty utrzymania pomieszczenia pracy (możesz dokonać ich odliczenia, pod warunkiem że Twój pracodawca nie udostępnił Ci pomieszczenia do pracy)
 • Koszty kształcenia (podlegają odliczeniu jedynie wówczas, gdy dalsze kształcenie jest niezbędne do utrzymania aktualnego etatu)
 • Koszty prowadzenia podwójnego gospodarstwa domowego (jeśli praca wymagała od Ciebie zmiany miejsca zamieszkania i przez okres przeprowadzki musisz utrzymywać dwa mieszkania, od podatku możesz odliczyć wydatki na jedzenie, zakwaterowanie czy inne drobne koszty. Prawo do ich odliczania przysługuje jednak tylko przez pewien krótki okres czasu)
 • Pozostałe koszty związane z pracą (w ogólności, masz prawo do odliczenia wydatków do 5 000 SEK (brutto), o ile tylko są one niezbędne do wykonywania Twojej pracy i nie stanowią korzyści osobistych. Co ciekawe, wydatki takie nie obejmują kosztu zakupu odzieży roboczej, która jest traktowana jako dobro osobiste, chyba że jest to odzież ochronna)
 • Koszty pobierania zasiłku dla bezrobotnych i poszukiwania pracy (osobom bezrobotnym i pobierającym zasiłek przysługuje prawo do odliczenia wydatków na podróże do szwedzkich urzędów pracy oraz kosztów poniesionych w związku z poszukiwaniem pracy w Szwecji. Pamiętaj jednak, by ostatnie wydatki dotyczyły stanowisk, które odpowiadają Twoim kwalifikacjom zawodowym)

Uwaga! Odliczeń możesz dokonać, pod warunkiem że dostarczysz dokumenty (paragony, faktury, rachunki), potwierdzające dokonanie wydatków.

fot: Ulf Huett Nilsson/imagebank.sweden.se, Johnny Greig/iStock

Print Friendly