Szwecja – niezbędnik

Najważniejsze dane:

Oficjalna nazwa: Królestwo Szwecji
Stolica:
Sztokholm
Obszar: 450 000km2 (54. miejsce na świecie)
Populacja: ok. 9,5 mln mieszkańców
Język urzędowy: szwedzki
Języki mniejszości: fiński, tornedalsko-fiński, lapoński, romski, jidisz
Jednostka monetarna: korona szwedzka SEK (1 SEK = 100 öre)
Ustrój polityczny: monarchia konstytucyjna
Głowa państwa: król Karol XVI Gustaw Bernadotte
Władza ustawodawcza: Riksdag – jednoizbowy parlament (349 członków)
Religia dominująca: luteranizm
Numer kierunkowy: 0046
Telefon alarmowy: 112

 

Wybrane placówki dyplomatyczne na terenie Szwecji

Pełna lista placówek, urzędów i organizacji znajduje się na portalu: www.poloniainfo.se

Wydział Konsularny Ambasady RP w Sztokholmie  
Prästgårdsgatan 5
172 32 Sundbyberg
Tel.: +46 8 50575060
Fax: +46 8 50575074
sztokholm.amb.wk@msz.gov.pl
www.sztokholm.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP
w Sztokholmie, Friggagatan 4, 114 27 Stockholm
Tel.: 08 453 84 20, stockholm@trade.gov.pl
www.sztokholm.trade.gov.pl

Konsulat Honorowy RP w Halmstad
Brogatan 42, Box 111, 301 04 Halmstad
Tel.: 03-52 10 955, polska@konsulatet.se
www.konsulatet.se

Instytut Polski w Sztokholmie
Mosebacke Torg 4, 116 46 Stockholm
Tel.: 08-505 750 50, fax 08-505 750 69,
info@polskainstitutet.se
www.polskainstitutet.se

Szkoła Polska w Sztokholmie
Karlavägen 35, 114 32 Stockholm
Tel. 0739 714 212
e.stencel@szkolapolska.se,
www.szkolapolska.se

Kongres Polaków w Szwecji
Box 5025, 102 41 Stockholm
Tel.: 08-661 10 06, biuro@polskakongressen.org
www.polskakongressen.org

swedish_flagZrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji
Polska Riksförbundet i Sverige, c/o Teresa Sygnarek
Mölledalsgatan 190, 212 40 Malmö
Tel.: 0704 93 59 15, ts@dcgplus.com
www.polonia-zop.eu

 

Pobyt

Pobyt turystyczny
Obywatele krajów Unii Europejskiej wjeżdżają do Szwecji na podstawie dowodu osobistego lub paszportu (zalecana jest przynajmniej 6-miesięczna ważność posiadanych dokumentów) i mają prawo legalnie przebywać w kraju, bez dodatkowych rejestracji, przez okres 3 miesięcy.

Pobyt dłuższy, niż 3 miesiące
Swobodny przepływ osób obowiązujący w Szwecji gwarantuje obywatelom UE prawo do pobytu, nauki, wykonywania pracy oraz korzystania z pomocy urzędów na takich samych zasadach jak obywatele szwedzcy. Jeśli jednak czas pobytu przekracza 3 miesiące, należy zarejestrować się w Szwedzkim Urzędzie Migracyjnym (Migrationsverket). Za złożenie wniosku i wydanie decyzji nie są pobierane żadne opłaty. Jeśli już w pierwszych dniach przyjazdu posiada się wszystkie niezbędne dokumenty (np. umowę o pracę lub dowód zarejestrowania działalności gospodarczej w przypadku indywidualnych przedsiębiorców) warto złożyć podanie od razu. Samo zgłoszenie rejestracyjne powinno nastąpić najpóźniej 90 dni po przyjeździe do Szwecji. Jeśli planujesz pobyt dłuższy, niż kwartał rozważ wcześniejsze wyrobienie nowego polskiego paszportu biometrycznego (wydanego po 2006 roku). Paszport będzie potrzebny przy wyrabianiu Id-kort, czyli szwedzkiej karty identyfikacyjnej, która umożliwi Ci swobodne funkcjonowanie na terenie Szwecji.

Rejestracja pobytu w Migrationsverket
Aby uzyskać zgodę na pobyt i dokonać rejestracji należy skontaktować się z najbliższym oddziałem szwedzkiego Urzędu Migracyjnego (www.migrationsverket.se). Lista oddziałów znajduje się na stronie: www.migrationsverket.se/info/31.html. W urzędzie należy wypełnić formularz numer 140011: „Regisrering av uppehållsrätt”. Rejestracji można dokonać także bezpośrednio na stronie www.migrationsverket.se/info/1231.html. Na stronie znajdują się także gotowe formularze do wydrukowania zarówno w języku szwedzkim, jak i angielskim. Wypełniony formularz wraz z niezbędnymi dokumentami można także wysłać pocztą.

Niezbędne dokumenty dołączane do wniosku rejestracyjnego:
– kopia ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość: dowodu osobistego lub paszportu
– dokumenty potwierdzające, że wnioskodawca spełnia wymagania, aby otrzymać prawo pobytu ze względu na źródło dochodów (gwarancja możliwości samodzielnego utrzymania):

1) Pracownicy – osoby zatrudnione:

 • Ważna umowa o pracę (Anställningsbevis), w której podane są: nazwa, adres i numer organizacyjny firmy, dane i telefon osoby kontaktowej, zakres obowiązków, wymiar czasu pracy, podpis pracodawcy. Jeśli umowa o pracę zawarta jest na okres minimum 1 roku, pozwolenie na pobyt wydawane jest na okres 5 lat. Poniżej tego okresu (umowa o pracę krótsza, niż na 12 miesięcy), prawo pobytu przyznaje się na czas wykonania pracy.

2) Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą (samozatrudnienie) lub będący w trakcie zakładania firmy w Szwecji:

 • Dokumentacja potwierdzająca prowadzenie działalności gospodarczej w Szwecji: dowód zarejestrowania działalności oraz karta podatkowa.
 • lub dokumentacja ukazująca postępujący proces przygotowania do założenia działalności gospodarczej w Szwecji: wypełnione formularze rejestracyjne do Skatteverket (odpowiednik polskiego Urzędu Skarbowego) oraz Bolagetsverket (odpowiednik polskiego Urzędu Rejestracji Spółek); kontrakt na wynajem lokalu; rachunki za zakupione towary i materiały. Decyzja pozytywna wydawana jest na 5 lat i obejmuje wszystkich członków rodziny przedsiębiorcy (współmałżonek, dzieci poniżej 21 roku życia lub dzieci starsze na utrzymaniu rodziców, a także rodzice na utrzymaniu dzieci)

3) Konsultanci, freelancerzy, wykonawcy wolnych zawodów:

 • Dokumentacja potwierdzająca wykonywanie usług: kontrakty, umowy o dzieło, zaświadczenia, które potwierdzą status osoby wykonującej wolny zawód i uzyskującej z tego tytułu dochody niezbędne do utrzymania.

4) Studenci, uczniowie:

 • Dokument potwierdzający status studenta lub ucznia szwedzkiej szkoły wyższej/średniej (zaświadczenie wydawane w szkołach).
 • Własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadaniu niezbędnych środków finansowych, które wystarczą na samodzielne utrzymanie w czasie trwania nauki.
 • Kopia ważnego ubezpieczenia zdrowotnego obowiązującego na cały okres trwania nauki.

5) Emeryci i osoby posiadające własne środki finansowe:

 • Dokument potwierdzający dysponowanie środkami finansowymi wystarczającym na samodzielne utrzymanie: wysokość emerytury, wykaz z konta itp. Miesięczne środki niezbędne do utrzymania wyznaczone są na poziomie 6850 SEK netto.
 • Kopia ważnego ubezpieczenia medycznego, respektowanego na terenie Szwecji.

Pozyskanie szwedzkiego numeru personalnego (Personnummer)
Kolejnym krokiem po złożeniu dokumentów do Migrationsverket w celu uzyskania zgody na pobyt dłuższy, niż 3 miesiące jest wyrobienie Personnumer, czyli szwedzkiego odpowiednika numeru PESEL. Posiadanie go jest niezbędne do swobodnego funkcjonowania w Szwecji. Jest on prawie zawsze konieczny przy zakładaniu konta bankowego, wynajmowaniu mieszkania, zamawianiu usług: energii elektrycznej, Internetu itp.

Personnummer przyznawany jest w Skatteverket (odpowiednik Urzędu Skarbowego) – www.skatteverket.se. Aby się zarejestrować, należy udać się do najbliższego oddziału, wypełnić formularz oraz załączyć podczas rejestracji niezbędne dokumenty:

 • Ważny dowód osobisty lub paszport
 • Dokument potwierdzający rejestrację w Migrationsverket lub kopia złożenia wniosku o rejestrację (jeśli decyzja jeszcze nie jest wydana)
 • Dodatkowe dokumenty składane przy rejestracji w Migrationsverket, stanowiące podstawę do uzyskania prawa pobytu dłuższego niż 3 miesiące (kopia umowy o pracę, zaświadczenie o studiowaniu itp.)
 • Dokument potwierdzający stan cywilny
 • Kopie aktów urodzenia dzieci (jeśli dotyczy)
 • Zaświadczenie o pokrewieństwie, jeśli jest się spokrewnionym z inną osobą posiadającą już Personnummer

Wyrobienie Id-kort
Kiedy szwedzki numer personalny jest już przyznany, należy wystąpić o wyrobienie karty identyfikacyjnej. Karta jest praktycznym dokumentem tożsamości, który potwierdza przyznanie numeru identyfikacyjnego oraz przypisanie go do osoby właściciela. Posiadanie karty w portfelu znacznie ułatwia codzienne życie w Szwecji – jest ona podstawowym źródłem weryfikacji danych i legalności pobytu – okazywana jest w urzędach, bankach, punktach usługowych itp. Karta przysługuje osobom od 13 roku życia. Jeśli wnioskodawca jest niepełnoletni, do wyrobienia potrzebuje zaświadczenia zgody rodziców/opiekunów.

Proces wyrabiania karty:

 1. Dokonanie opłaty w wysokości 400 SEK na konto plusgiro: 50 40 62-1 lub bankgiro: 389-0100. W tytule przelewu należy wpisać swoje imię i nazwisko oraz numer personalny
 2. Zgłoszenie się do wyznaczonego oddziału Sakatteveket (który zajmuje się wyrabianiem kart):
 • okazanie kopii wpłaty 400 SEK na konto na poczet wyrobienia karty;
 • okazanie ważnego paszportu biometrycznego (wydanego w Polsce po 2006 roku), potwierdzającego tożsamość;
 • okazanie dokumentu potwierdzającego przyznanie numeru personalnego;
 • w przypadku niepełnoletniości: załączenie zgody opiekunów;
 • wykonanie fotografii na miejscu.
 1. Odebranie listu z informacją, że ID-kort jest gotowe (zwykle list wysyłany jest ok. 2 tygodnie po złożeniu wniosku) i przedłożenie dokumentu/listu w miejscu wskazanym przez Skatteverket. Id-kort należy odebrać najpóźniej 2 miesiące od momentu otrzymania zawiadomienia o wyrobieniu karty.

Rejestracja w Försäkringskassan
W sytuacji przedłużonego pobytu i zamiaru osiedlenia się w Szwecji na stałe należy pamiętać jeszcze o rejestracji w Försäkringskassan, czyli odpowiedniku polskiego ZUS-u. Proces rejestracji jest bardzo podobny, jak przy poprzednich formalnościach. Należy:

 1. posiadać numer personalny;
 2. wypełnić formularz „Uppgifter för registrering” (do pobrania ze strony www.forsakringskassan.se);
 3. załączyć:
 • kopię potwierdzenia rejestracji w Migrationsverket,
 • kopię umowy o pracę lub zaświadczenia o studiowaniu w Szwecji;
 1. dokumenty wysłać listem poleconym na adres: Försäkringskassans inläsningscentral, 839 88 Östersund.

Podsumowanie formalności:
1.
Krok pierwszy: www.migartionsverket.se (rejestracja pobytu)
2. Krok drugi: www.skatteverket.se (numer personalny i Id-kort)
3. Krok trzeci: www.forsakringskassan.se (ubezpieczenia społeczne)

Finanse

Waluta
Szwedzką walutą jest korona szwedzka (kronor), której odpowiednikiem jest 100 öre. Banknoty wydawane są w nominałach 20, 50, 100, 500 i 1000 koron. W bilonie: 1, 5 i 10 koron. Na terenie całej Szwecji akceptowane są wszystkie popularne w Europie karty kredytowe jak: Visa, MasterCard, Maestro, Cirrus. Miejscowe restrykcje mogą dotyczyć kart American Express. Terminale kart kredytowych są powszechne i znajdują się w większości punktów usługowych. Kartą można zapłacić w sklepach, restauracjach, hotelach, taksówkach, na dworcach i lotniskach. Gotówkę można pobrać z rozbudowanej sieci bankomatów.

Konto w szwedzkim banku
Otworzenie rachunku indywidualnego w Szwecji jest praktyczne i nie stanowi większej trudności. Wszyscy obywatele Unii Europejskiej mają prawo otworzyć konto na dowód osobisty lub paszport wydany w kraju pochodzenia. Formalnie, do załatwienia tej czynności, wystarczą zatem polskie dokumenty. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy pracownicy żądają szwedzkiego dowodu osobistego. Najbardziej swobodne jest założenie konta w banku internetowym – mogą to zrobić osoby nie posiadające ID kort, a które otrzymały już szwedzki odpowiednik numeru PESEL (Personnummer). Najbardziej popularny szwedzki bank internetowy, w którym rejestracji konta można dokonać online jest Skandia (www.skandia.se).

Ceny żywności
Żywność w Szwecji jest droga. Osoby, które decydują się na pracę sezonową mogą sporo oszczędzić przywożąc ze sobą „zapasy” z Polski. Bardzo drogie są także alkohole, zwłaszcza w pubach, dyskotekach, restauracjach. Warto się przygotować, że jedzenie na tydzień to wydatek rzędu 1000 koron.

Orientacyjne ceny (dane na listopad 2012):

Żywność:

Bochenek chleba (500g) – 20 SEK
Mleko (1l) – 9 SEK
Woda (1,5l) – 14 SEK
Jaja (tuzin) – 25 SEK
Cukier (1kg) – 7 SEK
Kawa (500g) – 40 SEK
Ser żółty (1kg) – 80 SEK
Piersi z kurczaka (1kg) – 80 SEK
Wieprzowina (1kg) – 65-90 SEK
Wołowina (1kg) – 85-130 SEK
Ziemniaki (1kg) – 7 SEK
Pomidory (1kg) – 20 SEK
Jabłka (1kg) – 20 SEK
Coca Cola (0,33l) – 6,50 SEK
Wino (0,5l) – 80 SEK
Piwo (0,5l) – 15 SEK

Restauracje:

Posiłek w barze/niedrogiej restauracji – 90 SEK
Posiłek dla 2 os., z 3 dań w restauracji średniej klasy – 500 SEK
Zestaw w fast foodzie – 65 SEK
Piwo z beczki (0,5l) – 50 SEK
Piwo importowane (0,33l) – 50 SEK
Cappuccino – 30 SEK
Woda (0,33l) – 15 SEK

Mieszkanie

Wynajem mieszkania
Poszukiwanie mieszkania warto zacząć od przeglądania ogłoszeń w Internecie. Popularne witryny:

 • www.blocket.se – największa witryna gromadząca oferty z bezpłatnym dostępem i możliwością bezpośredniego kontaktu z ogłoszeniodawcą
 • www.fixakontrakt.se – witryna wymagająca rejestracji, z mieszkaniami „przyznawanymi” osobie, która zgłosi się jako pierwsza i spełnia wszystkie kryteria podane przez ogłoszeniodawcę, jaką jest konkretna spółdzielnia
 • www.jagvillhabostad.nu – lista szwedzkich spółdzielni, rejestracja w lokalnej spółdzielni zapewni dodatkowy dostęp do pojawiających się w jej ramach ofert
 • www.svekom.se – strona Związku Gmin Szwedzkich z linkami do gmin i gminnych spółek mieszkaniowych
 • www.fmf.se – strona Związku Agentów Nieruchomości z linkami do konkretnych agencji
 • www.bostaddirekt.se – agencja nieruchomości z bogatym wyborem ofert i płatnym dostępem
 • www.poloniainfo.se – ogłoszenia wystawianie przez Polaków mieszkających w Szwecji (w dziale Bazar).

Osoby, które mieszkają i pracują w Szwecji od dłuższego czasu, mogą liczyć na przydział mieszkania. Poszczególne gminy dysponują mieszkaniami, które rozdzielają między ubiegających się o nie mieszkańców. Oczywiście, liczba osób zainteresowanych jest znacznie większa, niż liczba dostępnych mieszkań, dlatego na mieszkanie przyznawane przez gminę czekać można nawet kilka lat. Niemniej, nie jest to długi okres dla osób, które zamierzają osiedlić się w Szwecji na stałe, dlatego warto zarejestrować się w swojej gminie i dołączyć na listę osób oczekujących na mieszkanie.

W Szwecji, do naturalnych praktyk należy przedstawianie właścicielowi mieszkania dokumentów potwierdzających wiarygodność osoby zainteresowanej wynajmem. Właściciel może poprosić o poświadczenie płynności dochodów (umowa o pracę, emerytura, środki na koncie) lub dodatkowe referencje.

Podpisując umowę najmu, warto zwrócić uwagę, czy znajdują się w niej wszystkie istotne elementy jak:

 • dane osobowe najemcy (i wynajmującego),
 • wysokość czynszu i zakres, który dodatkowo obejmuje (np. media, telefon, Internet),
 • datę płatności czynszu,
 • okres, na jaki mieszkanie jest wynajmowane wraz z zaznaczeniem okresu wypowiedzenia i jego warunkami,
 • listę wyposażenia mieszkania w momencie najmu,
 • kwota wpłaconego depozytu,
 • informacje o dodatkowych regulaminach i obowiązkach (np. regulacje dotyczące posiadania zwierząt, obowiązki lokatorskie itp.)

Rachunki
Wynajęcie małego mieszkania – kawalerki, to wydatek ok. 5-10 000 koron miesięcznie. Znaczną oszczędność i zachowanie połowy tej kwoty zapewni wynajęcie pokoju (3-6 tys koron). Ceny są jednak bardzo zróżnicowane i wahają się ze względu na lokalizację oraz standard i stopień wyposażenia nieruchomości. Najdroższe mieszkania znajdują się w centrum Sztokholmu i Goeteborgu. Im bardziej peryferyjna jest lokalizacja, tym koszty są mniejsze. Należy wziąć pod uwagę, że z wynajmem, zwłaszcza początkowo wiązać się mogą dodatkowe koszty, np. depozyt, czy opłacenie czynszu za cały miesiąc z góry. Dlatego trzeba być przygotowanym na to, że początkowa opłata będzie znacznie większa.

Orientacyjne miesięczne wydatki mieszkaniowe (dane na listopad 2012 i wrzesień 2016):

Czynsz (kawalerka) w centrum miasta – 5500 SEK, 13-14 tys. SEK
Czynsz (kawalerka) poza centrum – 3600 SEK, 9-11 tys SEK
Czynsz (mieszkanie 2-pokojowe) w centrum – 17 500 SEK
Czynsz (mieszkanie 2 pokojowe) poza centrum – 12-14 tys. SEK
Czynsz (mieszkanie 3-pokojowe) w centrum – 10000 SEK, 20-28 tys. SEK
Czynsz (mieszkanie 3 pokojowe) poza centrum – 6500 SEK, 15-20 tys. SEK
Rachunki (prąd, gaz, woda, śmieci) dla mieszkania 85m2 – 1000 SEK
Internet (6 Mbps) – 200 SEK
1 minuta połączenia telefonicznego prepaid – 0,90 SEK

Print Friendly