Logo Unity Line

Zasady dokonywania rezerwacji ładunkowych

OGÓLNE ZASADY DOKONYWANIA REZERWACJI ŁADUNKOWYCH

W SERWISIE UNITY LINE ®

Rezerwacje ładunkowe /bookingi/ są przyjmowane z wyprzedzeniem maksymalnie 14 dni, w formie pisemnej za pośrednictwem faksu lub droga mailową.

Jeżeli rezerwacja dotyczy dnia wyjazdu, można jej dokonać jedynie w porcie planowanego odejścia, np. w sprawie  bookingu na trasie Ystad-Świnoujście, w dniu wyjazdu należy kontaktować się z biurem UNITY LINE Limited Oddział w Szwecji.

Dokonując rezerwacji /fax-em lub mailem/ należy podać następujące dane:

  • płatnik frachtu;
  • relacja przeprawy, data i godzina rejsu;
  • całkowita długość pojazdu;
  • numer rejestracyjny pojazdu;
  • numer referencyjny/osoba kontaktowa;
  • liczba kierowców (max. 2 osoby w pojeździe);
  • dane dotyczące transportu jednostek przewożących ładunki niebezpieczne w myśl Konwencji IMDG (wymagana Deklaracja Ładunku Niebezpiecznego)
  • dane dotyczące transportu jednostek ponadgabarytowych (wymiary standardowe są podane w Taryfie frachtowej);
  • w przypadku rezerwacji miejsc dla pojazdów przewożących ładunki chłodzone określić tryb pracy agregatu (podłączenie elektryczne lub agregat spalinowy);

Spedytorzy są zobowiązani informować kierowców o przyznanym numerze rezerwacji, z określeniem statusu bookingu (OK lub warunkowy).

Jeżeli kierowca zabukowanego pojazdu zgłosi się do Biura Armatora później niż 2 godziny przed odejściem promu, pojazd może zostać przeniesiony na listę pojazdów oczekujących bez gwarancji zabrania. Sprzedaż biletów z listy parkingowej odbywa się według kolejności zgłaszania się kierowców na Terminalach.

Bukowanie tego samego pojazdu na kilka sąsiednich odejść lub używanie nieprawdziwych numerów rejestracyjnych jest bezwzględnie zabronione.

Niewłaściwe lub niekompletne informacje przekazane w trakcie rezerwacji, dot. typów pojazdów, ilości kierowców i innych wymaganych danych, powodujące konieczność nanoszenia poprawek do rezerwacji przy ‘check in’ może skutkować naliczeniem koniecznej dopłaty ‘gotówkowej’ w kasie podczas odprawy.

Ładunki niebezpieczne muszą być zgłaszane do przewozu z wyprzedzeniem minimum 24 godzin przed planowanym odejściem promu. Przewóz ładunków niebezpiecznych nie jest możliwy promem ‘POLONIA’ i ograniczony na promie ‘SKANIA”.


Zgodnie z polskimi przepisami, kierowca zgłaszający do transportu morskiego ładunek niebezpieczny lub zanieczyszczający środowisko morskie (ładunki klasyfikowane zgodnie z Konwencją IMDG), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 8 marca 2012 r, powinien posiadać deklarację ładunku niebezpiecznego oraz kartę bezpieczeństwa lub kartę charakterystyki. Wymagania odnoszące się do kart charakterystyki zostały określone w Rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006.

W przewozie drobnicy konosamentowej wymagane jest zgłoszenie do przewozu minimum na 12 godzin przed planowanym odejściem promu.

Naczepy powinny być gotowe do odprawy na min. 3 godziny przed planowanym odejściem promu.

Anulowanie rezerwacji powinno być dokonane najpóźniej 24 godzin przed odejściem promu, z zastrzeżeniem poniższego zapisu.

Armatorzy - zgodnie z warunkami taryfy frachtowej, mają prawo naliczenia ‘opłaty karnej za anulowany booking lub niewykonany przejazd’ w przypadku nie wykorzystania rezerwacji potwierdzonej (pewnej) lub rezerwacji anulowanej w czasie mniejszym niż 24 godziny przed odejściem promu.

Wszelkie zmiany w obrębie dokonanej rezerwacji powinny być dokonane w godzinach od 07.00 – 18.00 (w piątki w godzinach od 08.00 – 18.00) najpóźniej 6 godzin przed odejściem promu.

W godzinach 18.00 – 07.00 biura (w piątki 18.00 – 8.00) na Terminalach w Świnoujściu, Trelleborgu i Ystad nie są zobligowane do dokonywania i potwierdzania nowych bookingów oraz do udzielania informacji dotyczących rezerwacji.

DO GÓRY

Ważne informacje

Oferta cargo

O Unity Line

Dołącz do nas

Strefa agenta Zaloguj się Wersja mobilna