Regulamin Serwisu www.skandynawskiewakacje.pl

 1. Serwis www.skandynawskiewakacje.pl prowadzony jest przez Unity Travel Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (kod pocztowy: 70–419) przy Placu Rodła 8, wpisaną przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000119975 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą numer NIP  PL8511001594, zwaną dalej Administratorem.
 2. Za pośrednictwem serwisu www.skandynawskiewakacje.pl Administrator umożliwia użytkownikom serwisu, zwanym dalej Użytkownikami, zapoznanie się z materiałami tekstowymi, zdjęciowymi, graficznymi, dźwiękowymi, filmowymi, poświęconymi Skandynawii.
 3. Administrator jako podmiot uprawniony z tytułu praw autorskich do opisanych powyżej materiałów nie udziela zgody na kopiowanie, rozpowszechnianie, opracowywanie lub dalsze udostępnianie w jakikolwiek sposób.
 4. Do korzystania z serwisu www.skandynawskiewakacje.pl, konieczne jest wykorzystanie urządzenia z dostępem do sieci Internet. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Administrator to system operacyjny co najmniej Windows XP, przeglądarki Chrome, Fire Fox, Internet Explorer (od 8.0), Safari.
 5. Koszty połączenia Użytkownika z serwisem www.skandynawskiewakacje.pl ponoszone są w całości przez Użytkownika.
 6. Użytkownik przystępuje do korzystania z usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem serwisu www.skandynawskiewakacje.pl poprzez uruchomienie wspomnianego serwisu. Usługi świadczone są przez Administratora do momentu zakończenia korzystania z serwisu www.skandynawskiewakacje.pl.
 7. Poprzez przystąpienie do korzystania z serwisu www.skandynawskiewakacje.pl Użytkownik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się go przestrzegać.
 8. Administrator nie może dostarczać Użytkownikom treści o charakterze bezprawnym.
 9. Każdy Użytkownik może zgłosić Administratorowi reklamację w związku z funkcjonowanie serwisu www.skandynawskiewakacje.pl
 10. Reklamację należy wnieść w formie wiadomości elektronicznej na adres: redakcja@skandynawskiewakacje.pl.
 11. Reklamacje zgłoszone prawidłowo będą rozpatrywane przez Administratora w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 12. O sposobie rozpatrzenia reklamacji użytkownik zostanie powiadomiony wiadomością elektroniczną przesłaną zwrotnie na adres z którego wysłano reklamację.
 13. Rozpatrzenie reklamacji ma charakter ostateczny.