REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

UNITY LINE LIMITED SP. Z O.O.

ODDZIAŁ W POLSCE

 1. Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną [„Regulamin"], wydany jest przez Unity Line Limited spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polscez siedzibą w Szczecinie przy Pl. Rodła 8, kod pocztowy: 70-419, NIP: 3020001748, REGON: 321457024, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000487684, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział KRS, tel. 91 3595695, e-mail:unity@unityline.pl[„Unity Line”] na podstawie art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. W Regulaminie następujące wyrażenia mają znaczenie określone poniżej:
 1. System On-line–system rezerwacyjny dostępny w serwisieunityline.pl, którego właścicielem i administratorem jest Unity Line, umożliwiający osobie dokonującej nabycia biletu [„Użytkownik"] – nabycie biletu na przewóz pasażerów, ich bagaży i pojazdów samochodowych morzem przez Unity Line [„Bilet”], na rzecz Użytkownika lub osoby trzeciej [„Pasażer"];
 2. Użytkownik- ma znaczenie określone w lit. a) powyżej; Użytkownik może być jednocześnie Pasażerem; Użytkownik może zarejestrować swoje konto w Systemie On-line, ale nie jest to warunek konieczny do skorzystania z tego systemu;
 3. Bilet– dokument uprawniający Pasażera do przewozu statkiem zarządzanym przez Unity Line, otrzymany przez Pasażera na Terminalu Promowym w Świnoujściu albo w Ystad, po pomyślnym zakończeniu rezerwacji Biletu i wniesieniu opłaty w jednej z trzech form i) elektronicznej (w przypadku nabycia biletu drogą elektroniczną), ii) paragonu (w przypadku nabycia biletu w biurze podróży Unity Line lub bezpośrednio na statku), iii) faktury VAT (w przypadku nabycia biletu w biurze podróży Unity Line lub bezpośrednio na Terminalu Promowym w Świnoujściu albo w Ystad na 2 godziny przed planowanym odejściem statku lub w przypadku nabycia biletu drogą elektroniczną - na wyraźne żądanie Użytkownika); do nabycia Biletu niezbędne jest podanie przez Pasażera numeru rezerwacji;
 4. Pasażer- ma znaczenie określone w lit. a) powyżej;
 5. Warunki Przewozu– Ogólne Warunki Przewozu Pasażerów statkami zarządzanymi przez Unity Line udostępnione w serwisie unityline.pl, tj. warunki, na jakich Unity Line świadczy usługę przewozu Pasażerów, ich bagaży i pojazdów samochodowych morzem;
 6. Oferta Specjalna – bezzwrotna (niepodlegająca zwrotowi) i bez możliwości jakichkolwiek zmian oferta przewozu Pasażerów, ich bagażu i pojazdów samochodowych morzem, publikowana w danych czasie na stronie internetowej Unity Line: www.unityline.pl.
 1. Unity Line świadczy drogą elektroniczną usługę rezerwacji Biletu [„Usługi"]. Umowy przewozów są zawierane na zasadach określonych w Warunkach Przewozu.
 2. Warunki Przewozu są dostępne w serwisie unityline.pl, na życzenie Użytkownika lub Pasażera w biurze podróży Unity Line oraz na Terminalach Promowych w Świnoujściu i Ystad.
 3. Korzystając z Usług, Użytkownik wyraża zgodę na:
 1. postanowienia niniejszego Regulaminu;
 2. przetwarzanie przez Unity Line danych osobowych Użytkownika, których podanie jest niezbędne do dokonania płatności za Bilet w Systemie On-line (imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, data urodzenia, preferencje żywnościowe), a także może być wymagane Regulaminem lub przepisami prawa - w przypadku dokonania nabycia biletu za pośrednictwem Systemu On-line;
 3. postanowienia Polityki Prywatności Unity Line, której treść jest udostępniona w serwisieunityline.pl;
 4. postanowienia Polityki Płatności Unity Line, której treść jest udostępniona w serwisieunityline.pl.
 1. Korzystając z Usług, Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz na przetwarzanie przez Unity Line danych osobowych Użytkownika w celach niezwiązanych bezpośrednio z Usługami, w szczególności marketingowych i reklamy.
 2. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Systemu On-line są następujące:
 1. Desktop:

  Przeglądarki: Opera 67, Edge 80, Firefox 75, Chrome 81, Safari 8.6,

  System operacyjny: Windows 10, macOs 10

  Sprzęt: pamięć operacyjna: 2 gb, dysk hdd 1TB, procesor: Intel i5 lub podobne;

 2. Mobile:

  Przeglądarki: Safari lub Chrome adekwatny do modelu sprzętu

  System operacyjny:  Android lub Os adekwatny do modelu sprzętu

  Sprzęt: Iphone 8 lub Samsung Galaxy 10 lub podobne;

 3. optymalizacja strony internetowej do rozdzielczości 1024 x 768;
 4. możliwość instalacji plików Cookies.
 1. Unity Line nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące po stronie Użytkownika lub jego sprzętu.
 2. Użytkownik nie może dostarczać jakichkolwiek treści bezprawnych ani też w żaden sposób zakłócać działania Systemu On-line lub korzystać z tego systemu niezgodnie z jego przeznaczeniem, Regulaminem lub przepisami prawa. W przypadku nieprzestrzegania tego postanowienia, Unity Line ma prawo odmówić świadczenia Usług.
 3. Pomyślne zakończenie rezerwacji Biletu, w tym wniesienie opłaty, uprawnia Użytkownika do otrzymania Biletu na Terminalu Promowym w Świnoujściu albo w Ystad.
 4. Użytkownik jest obowiązany do wypełnienia formularzy Systemu On-line poprawnymi i prawdziwymi danymi.
 5. Do rejestracji konta Użytkownika w Systemie On-line, wymagane jest podanie przez Użytkownika następujących danych:
  1. imię i nazwisko;
  2. adres zamieszkania (ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość);
  3. adrespoczty elektronicznej;
  4. numer telefonu;
 6. Do dokonania płatności w systemie On-line bez rejestracji konta Użytkownika w systemie, wymagane jest podanie przez Użytkownika następujących danych:
  1. imię i nazwisko;
  2. adres zamieszkania (ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość);
  3. adrespoczty elektronicznej;
  4. numer telefonu.
 7. W formularzach Systemu On-line jest wymagane podanie następujących danych i informacji dotyczących Pasażerów:
 1. nazwisko i imiona;
 2. płeć;
 3. data urodzenia;
 4. narodowość;
 5. numer rejestracyjny pojazdu samochodowego, w przypadku podróżowania przez Pasażerów z pojazdem.
 1. W formularzach Systemu On-line jest wymagane podanie następujących danych i informacji dotyczących Użytkownika:
 1. nazwisko i imiona;
 2. płeć;
 3. data urodzenia;
 4. narodowość;
 5. numer telefonu kontaktowego;
 6. adres poczty elektronicznej.
 1. Wszystkie dane i informacje dotyczące Pasażerów będą weryfikowane podczas odprawy Pasażerów na Terminalu Promowym w Świnoujściu lub Ystad w dniu rozpoczęcia przewozu. Weryfikacja będzie następować na podstawie dokumentów tożsamości Pasażerów ze zdjęciem. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności danych i informacji podanych w formularzach Systemu On-line z danymi i informacjami zawartymi w dokumencie tożsamości, Unity Line ma prawo odmówić przewozu. Wszelkie konsekwencje i skutki niezgodności ponoszą wyłącznie Użytkownik i Pasażer.
 2. Rezerwacja Biletu w Systemie On-line może być dokonane najpóźniej na 2 godziny przed planowanym odejściem statku.
 3. Wszelkie zmiany danych dotyczących przewozu (daty wyjazdu/powrotu, dodanie/odjęcie liczby Pasażerów, itp.) w dokonanej i opłaconej rezerwacji możliwe są tylko i wyłącznie poprzez kontakt telefoniczny z Unity Line nie później niż 24 godziny robocze przed rozpoczęciem przewozu. Rezygnacja z dokonanej i opłaconej rezerwacji jest możliwa na zasadach określonych w i zgodnie z Warunkami Przewozu.
 4. Wszelkie reklamacje/skargi dotyczące Systemu On-line należy zgłaszać na adres elektroniczny reklamacje@unityline.pl nie później niż w terminie 2 miesięcy od daty zdarzenia, którego dotyczą. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej, numer rezerwacji - jeżeli został przekazany Użytkownikowi oraz dokładny opis i powód reklamacji/skargi. Reklamacje/skargi będą rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania i przesyłane na adres podany w zgłoszeniu.
 5. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne w świetle mającego zastosowanie prawa, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 6. Niniejszy Regulamin podlega przepisom prawa Rzeczpospolitej Polskiej, a wszelkie spory powstałe na gruncie jego stosowania podlegają właściwym rzeczowo i miejscowo Sądom Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony lub zaktualizowany.
POBIERZ

DOKUMENTY