OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU MORZEM

PASAŻERÓW I ICH BAGAŻU

obowiązują: od 01.02.2019roku do dnia wprowadzenia zmian

Definicje

Następującym pojęciom, użytym w treści niniejszego dokumentu, nadaje się znaczenie wskazane poniżej:

 1. Warunki – niniejszą wersję Ogólnych Warunki Przewozu Morzem Pasażerów i ich Bagażu.
 2. Umowa – umowa o świadczenie Usługi której integralną część stanowią Warunki, zawarta pomiędzy Przewoźnikiem oraz Pasażerem, działającymi bezpośrednio lub za pośrednictwem upoważnionych agentów lub za pośrednictwem innych należycie umocowanych przedstawicieli działających w imieniu lub na rzecz odpowiedniej strony Umowy.
 3. Bilet – dokument imienny, będący dowodem zawarcia Umowy z indywidualnie oznaczonym Pasażerem.
 4. Przewoźnik – stosownie do okoliczności: UNITY LINE LIMITED albo EUROAFRICA SHIPPING LINES CYPRUS LIMITED, albo ich następcy prawni, chociażby nie byli właścicielami lub armatorami Statku.
 5. Pasażer – osoba korzystająca z Usługi na podstawie Umowy.
 6. Osoba Niepełnosprawna lub o Ograniczonej Sprawności – Pasażer będący osobą niepełnosprawną lub osobą o ograniczonej sprawności ruchowej w rozumieniu Rozporządzenia (UE) Nr 1177/2010.
 7. Bagaż – każda rzecz nie będąca Ładunkiem (w tym również Pojazd), znajdująca się w posiadaniu lub dzierżeniu Pasażera lub pod jego opieką lub kontrolą.
 8. Bagaż Kabinowy – Bagaż, który znajduje się w kabinie zajmowanej przez Pasażera lub który w inny sposób znajduje się posiadaniu lub dzierżeniu Pasażera lub pod jego opieką lub kontrolą.
 9. Niezbędny Sprzęt Medyczny – sprzęt medyczny oraz sprzęt umożliwiający poruszanie się, niezbędny Osobie Niepełnosprawnej lub o Ograniczonej Sprawności.
 10. Pies Asystujący – odpowiednio wyszkolony, specjalnie oznaczony i zaszczepiony weterynaryjnie, pies niezbędny Osobie Niepełnosprawnej lub o Ograniczonej Sprawności, którego wyszkolenie potwierdzone jest stosownym certyfikatem zaś aktualne szczepienia odpowiednim zaświadczeniem.
 11. Ładunek – wszelkie rzeczy nad którymi Pasażer nie sprawuje władzy lub pieczy oraz rzeczy złożone w ładowni Statku oraz rzeczy o przeznaczeniu handlowym, transportowym, przemysłowym lub budowlanym, w tym przewożone wewnątrz Pojazdu lub umieszczone na Pojeździe, oraz autokary (autobusy) i podobne pojazdy wykorzystywane do świadczenia usług w zakresie grupowych przewozów osób. Za Ładunek będzie uważany także Pojazd, o ile w dacie Przewozu zachodzi co najmniej jedno z poniższych zdarzeń: (i) towary lub inne rzeczy przewożone Pojeździe nie mogą zostać na czas Przewozu trwale i w sposób bezpieczny oddzielone od Pojazdu lub (ii) Pojazd nie jest dopuszczony do ruchu albo nie posiada wszystkich dokumentów wymaganych do poruszania się po drogach państwa w którym zaczyna się lub kończy Przewóz lub (iii) Pojazd jest uszkodzony lub niekompletny lub niesprawny w sposób uniemożliwiający poruszanie się Pojazdu z wykorzystaniem własnego napędu lub (iv) Pojazd nie ma kierowcy albo kierowca Pojazdu nie posiada ważnego Biletu na ten sam Przewóz co Pojazd.
 12. Kosztowności – wszelkie wartościowe rzeczy lub dokumenty, w tym między innymi: środki lub instrumenty płatnicze, karty kredytowe, metale szlachetne, sztabki z metali szlachetnych, monety, numizmaty, kamienie półszlachetne lub szlachetne, biżuteria lub inne wyroby zawierające metale szlachetne lub kamienie półszlachetne lub szlachetne, antyki, obrazy, dzieła sztuki, papiery wartościowe lub inne rzeczy mające istotną wartość dla Pasażera.
 13. Pojazd – sprawny technicznie i dopuszczony do ruchu osobowy pojazd mechaniczny o wysokości nieprzekraczającej 3,60 metrów, długości nieprzekraczającej 10 metrów i masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony lub zespół takich pojazdów mechanicznych, którego łączna długości nie przekracza 12 metrów. Wysokość pojazdu (zespołu pojazdów) liczy się łącznie z relingami lub innymi urządzeniami lub konstrukcjami zamontowanymi na pojeździe (zespole pojazdów), bagażnikami i innymi przedmiotami znajdującymi się na pojeździe (zespole pojazdów).
 14. Przewóz – Usługa świadczona przez Przewoźnika na podstawie Umowy.
 15. Usługa – usługa przewozu osób i ich bagażu morzem, świadczona przez Przewoźnika przy użyciu Statków na podstawie Umowy.
 16. Opłata – w zależności od kontekstu, cena za Przewóz albo cena za Usługę.
 17. Rozkład Rejsów – ogłoszone przez Przewoźnika i obowiązujące zestawienie czasu rozpoczęcia i zakończenia Usług na trasach obsługiwanych przez Przewoźnika przy wykorzystaniu Statków.
 18. Jednostki Rozliczeniowe – Specjalne Prawo Ciągnienia określone przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy.
 19. Statek – każdy statek wykorzystywany obecnie lub w przyszłości, przez Przewoźnika w celu świadczenia Usług, niezależnie od podstawy prawnej dysponowania Statkiem przez Przewoźnika.
 20. Siła Wyższa – wszelkie zdarzenia zewnętrzne pozostające poza kontrolą Przewoźnika, niemożliwe do zapobieżenia lub którego skutków nie można było uniknąć nawet gdyby podjęto rozsądne działania w celu zapobieżenia takim skutkom, a także wszelkie: zakłócenia porządku publicznego ograniczające lub uniemożliwiające należyte wykonanie Umowy przez Przewoźnika, w tym: wojna, rozruchy, blokady, strajki oraz niekorzystne warunki atmosferyczne, które według uznania Przewoźnika mogą powodować zagrożenie bezpieczeństwa Pasażerów lub Statków lub awarie Statków inne niż powstałe na skutek zderzenia lub napłynięcia.
 21. Rozporządzenie (WE) Nr 392/2009 – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 392/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie odpowiedzialności przewoźników pasażerskich na morskich drogach wodnych z tytułu wypadków.
 22. Rozporządzenie (UE) Nr 1177/2010 – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1177/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. o prawach pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2006/2004.
 23. Konwencja Ateńska – Konwencja Ateńska w sprawie przewozu morzem pasażerów i ich bagażu, 1974, sporządzona w Atenach dnia 13 grudnia 1974 r. z późniejszymi zmianami.
 24. Opłaty Porządkowe – wszelkie nałożone przez Przewoźnika na Pasażera opłaty, o których mowa w pkt.12.15-12.17 Warunków.
 25. RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Postanowienia ogólne

 1. O ile wyraźnie nie postanowiono inaczej w treści Umowy, Warunki stanowią integralną część wszystkich Umów zawieranych przez Przewoźnika w okresie obowiązywania Warunków.
 2. Warunki określają w szczególności:
  1. prawa i obowiązki stron Umowy, której dowodem zawarcia jest Bilet;
  2. treść innych stosunków prawnych pomiędzy Przewoźnikiem, a Pasażerem, związanych z Przewozem;
  3. prawa i obowiązki osób korzystających z Usługi bez ważnego Biletu.
 3. Do zawarcia i wykonywania Umowy i Warunków zastosowanie znajduje prawo Rzeczpospolitej Polskiej oraz konwencje i inne przepisy międzynarodowe mające z mocy prawa zastosowanie do Umowy, Przewozu lub Usługi, w szczególności: Rozporządzenie (WE) Nr 392/2009, Rozporządzenie (UE) Nr 1177/2010 oraz Konwencja Ateńska.
 4. Streszczenia przepisów Rozporządzenia (WE) Nr 392/2009 oraz Rozporządzenia (UE) Nr 1177/2010 stanowią załączniki do Warunków.
 5. Z zastrzeżeniem przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych oraz postanowień Konwencji Ateńskiej lub innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, o ile powództwo jest wnoszone przed sąd na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, wszelkie spory związane z zawarciem lub wykonywaniem Umowy, Warunków, Przewozu lub Usługi będą rozstrzygane w pierwszej instancji wyłącznie przez właściwy rzeczowo sąd powszechny w Szczecinie (Polska).
 6. Warunki sporządzono w języku polskim. Wszelkie inne wersje językowe Warunków stanowią jedynie tłumaczenie Warunków, zatem w wypadku rozbieżności pomiędzy różnymi wersjami językowymi Warunków, ma pierwszeństwo i rozstrzyga polska wersja językowa.
 7. Jeżeli jakiekolwiek z postanowień Umowy lub Warunków okaże się sprzeczne z bezwzględnie obowiązującym prawem lub niemożliwe do zastosowania ze względu na to prawo, w miejsce takiego postanowienia wejdzie odpowiedni przepis obowiązującego prawa, który – z uwzględnieniem interpretacji całości Umowy i Warunków oraz ich natury oraz rodzaju stosunków regulowanych przez Umowę i Warunki – w sposób najbardziej zbliżony do wyłączonego postanowienia będzie regulować kwestię, którą w Umowie lub Warunkach regulowało wyłączone postanowienie.
 8. Jeżeli przy wykonywaniu Umowy którejkolwiek z pojęć zdefiniowanych w pkt 1.1. należałoby używać w liczbie pojedynczej lub mnogiej, to użyte w treści Warunków odpowiednie pojęcie w innej liczbie należy rozumieć tak, jak użyte – odpowiednio – w liczbie pojedynczej lub mnogiej, niezależnie od sposobu użycia tego pojęcia w treści Warunków.

Umowa i Przewóz

 1. Poprzez Umowę Przewoźnik zobowiązuje się wykonać Usługę, na zasadach określonych w Bilecie i Warunkach lub innych regulacjach wydawanych przez Przewoźnika mających zastosowanie do Usługi.
 2. Osoba dokonująca rezerwacji lub nabycia Biletu obowiązana jest poinformować Przewoźnika czy wśród osób, dla których dokonywana jest rezerwacja, znajdują się Osoby Niepełnosprawne lub o Ograniczonej Sprawności oraz poinformować o: szczególnych potrzebach Osób Niepełnosprawnych lub o Ograniczonej Sprawności w zakresie zakwaterowania, miejsc siedzących, wymaganych usług, potrzebie używania przez Osoby Niepełnosprawne lub o Ograniczonej Sprawności na pokładzie Statku Niezbędnego Sprzętu Medycznego oraz o jego rodzaju i rozmiarach lub o zamiarze posługiwania się podczas Przewozu Psem Asystującym.
 3. Informacje, o których mowa w pkt. 3.2., należy przekazać Przewoźnikowi nie później niż na 48 godzin przed rozpoczęciem świadczenia oczekiwanej pomocy na rzecz Osoby Niepełnosprawnej lub o Ograniczonej Sprawności. Niezachowanie przedmiotowego terminu może uniemożliwić uzyskanie oczekiwanej pomocy ze strony Przewoźnika, mimo że Przewoźnik podejmie wszelkie racjonalnie uzasadnione starania w celu zapewnienia udzielenia pomocy.
 4. W wypadku jeśli wśród osób, dla których dokonywana jest rezerwacja Biletów, znajdują się Osoby Niepełnosprawne lub o Ograniczonej Sprawności, dokonujący rezerwacji obowiązany jest udzielić zgodnych z prawdą i wyczerpujących odpowiedzi na pytania dotyczące Osób Niepełnosprawnych lub o Ograniczonej Sprawności, zadawane przez przyjmującego rezerwację, w szczególności co do rodzaju niepełnosprawności lub ograniczenia sprawności ruchowej oraz oczekiwanej od Przewoźnika pomocy.
 5. Przewoźnik jest uprawniony do wykonania Przewozu, wskazanego w Rozkładzie Rejsów, innym Statkiem, niż przypisany do Przewozu w Rozkładzie Rejsów lub wskazany w treści Biletu.
 6. Wysokość Opłat określa Przewoźnik przy rezerwacji albo nabyciu Biletu.
 7. Przewoźnik zastrzega sobie prawo zmiany Rozkładu Rejsów bez wcześniejszego uprzedzenia. Jednakże Przewoźnik pozostanie odpowiedzialny za odwołanie, opóźnienie wypłynięcia lub opóźnienie przybycia zgodnie z Rozporządzeniem (UE) Nr 1177/2010.
 8. Umowa zostaje zawarta z chwilą wydania Biletu Pasażerowi.
 9. Jedynym dowodem zawarcia Umowy jest Bilet. Pasażer nie posiadający odpowiedniego Biletu nie może zaokrętować się na Statku lub umieścić na Statku  Bagażu.
 10. Przez zawarcie Umowy lub nabycie Biletu Pasażer oświadcza, że zapoznał się z: Warunkami, ogłoszonymi przez Przewoźnika warunkami niedyskryminacyjnego dostępu do promów morskich Osób Niepełnosprawnych lub o Ograniczonej Sprawności i osób im towarzyszących, ogłoszonymi przez Przewoźnika normami jakości pomocy dla Osób Niepełnosprawnych lub o Ograniczonej Sprawności oraz innymi regulacjami dotyczącymi Przewozu oraz, że w pełni je akceptuje i zobowiązuje się je stosować.
 11. Do osób korzystających z Usług bez ważnego Biletu wystawionego na daną osobę stosuje się odpowiednio postanowienia Warunków. Osoba, przystępując do skorzystania z Usługi bez ww.  Biletu, oświadcza, że zapoznała się z Warunkami i je akceptuje.
 12. Pasażer nie może, bez zgody Przewoźnika, przenieść na osobę trzecią Biletu, ani żadnych innych uprawnień lub wierzytelności wynikających z Umowy.
 13. Przewoźnik może powierzyć wykonanie Umowy w całości lub w części osobom trzecim.
 14. Pasażer ma obowiązek zawiadomić Przewoźnika niezwłocznie, z uwzględnieniem okoliczności danej sprawy, o stwierdzeniu niezgodności polegającej na niewykonaniu lub  nienależytym wykonaniu Umowy przez Przewoźnika.
 15. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za niezgodności polegające na niewykonaniu lub  nienależytym wykonaniu Umowy w następujących wypadkach:
  1. winę za niezgodność ponosi Pasażer lub osoba, za którą Pasażer ponosi odpowiedzialność,
  2. winę za niezgodność ponosi osoba trzecia, niezwiązana z wykonywaniem Przewozu, a niezgodności nie dało się przewidzieć lub uniknąć;
  3. niezgodność została spowodowana nieuniknionymi i nadzwyczajnymi okolicznościami, w tym Siłą Wyższą.
 16. Przewoźnik, w każdym wypadku, ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania Umowy lub jej nieprawidłowego wykonania, jedynie do  wysokości Opłaty i jedynie za szkodę rzeczywistą (damnum emergens) wyrządzoną swoim zawinionym, niezgodnym z Umową działaniem lub zaniechaniem, chyba że co innego wynika wprost z Biletu lub Warunków lub obowiązujących przepisów prawa.
 17. Jeżeli przepisy szczególne ograniczają zakres albo warunki, na jakich odszkodowanie lub zadośćuczynienie jest wypłacane przez osoby trzecie którymi Przewoźnik posługuje się przy wykonywaniu Umowy, takie same ograniczenia stosuje się do Przewoźnika.
 18. Przewoźnik może odmówić wykonania Usługi osobie, która nie posiada ważnego Biletu lub ważnej karty pokładowej lub ważnego dokumentu tożsamości potwierdzającego obywatelstwo (w szczególności: dowodu osobistego lub paszportu) oraz osobie, której imienia i nazwiska nie ujawniono w treści Biletu lub karty pokładowej jako Pasażera.
 19. Warunki stosuje się odpowiednio do kierowców lub osób towarzyszących Ładunkom, przewożonym na podstawie umowy przewozu towaru morzem, z tym jednak zastrzeżeniem, że Przewoźnik zawsze korzysta z maksymalnego ograniczenia swojej odpowiedzialności względem takich osób, które jest w danym czasie dopuszczalne przez prawo (niezależnie od tego, czy wyraźnie zostało to zastrzeżone w jakichkolwiek warunkach lub umowie, czy nie) oraz przyznaje takim osobom wyłącznie takie prawa i przywileje, których przyznanie jest w danym czasie wymagane przez prawo (niezależnie od tego, czy takie prawo lub przywilej zostały wyraźnie przyznane w jakichkolwiek warunkach lub umowie, czy nie). Obowiązki Przewoźnika w stosunku do osób wskazanych w zdaniu poprzedzającym są ograniczone jedynie do tych obowiązków, których wykonanie wymagane jest w danym czasie przez prawo (niezależnie od tego, czy obowiązek taki został przewidziany w jakichkolwiek warunkach lub umowie, czy nie).

Bilet

 1. Bilet jest wydawany Pasażerowi wyłącznie na podstawie i za okazaniem ważnego dokumentu tożsamości stwierdzającego obywatelstwo (w szczególności: dowodu osobistego lub paszportu) i po uiszczeniu Opłaty. Razem z Biletem wydaje się Pasażerowi kartę pokładową, uprawniającą Pasażera do zaokrętowania się na Statku oraz korzystania z innych usług określonych w treści Biletu lub karty pokładowej.
 2. Pasażer ma obowiązek zachowania i posiadania Biletu i karty pokładowej przez cały czas Przewozu, aż do opuszczenia Statku.
 3. Pasażer zobowiązany jest do natychmiastowego skontrolowania treści Biletu i karty pokładowej, a ewentualne błędy powinny być zgłoszone niezwłocznie.
 4. Pasażer może w okresie nie krótszym niż 24 godziny przed terminem odejścia Statku wskazanym w Rozkładzie Rejsów odstąpić od Umowy zwracając Bilet, za potrąceniem przez Przewoźnika opłaty za odstąpienie od Umowy w wysokości 50% Opłaty. W wypadku odstąpienia przez Pasażera od Umowy w okresie krótszym, niż 24 godziny przed terminem odejścia Statku wskazanym w Rozkładzie Rejsów, Przewoźnik potrąci opłatę za odstąpienie od Umowy w wysokości 100% Opłaty.
 5. W wypadku nabycia przez Pasażera Biletu za Opłatą niższą niż stosowana przez Przewoźnika w dacie odstąpienia przez Pasażera od Umowy i odpowiedniej Usługi, której dotyczy Bilet, Przewoźnik ma prawo żądać od Pasażera dodatkowej opłaty w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy Opłatą rzeczywiście uiszczoną przez Pasażera za Bilet, a Opłatą stosowaną przez Przewoźnika w dacie odstąpienia przez Pasażera od Umowy.
 6. W wypadku ujawnienia, że osoba, która korzysta z Usługi nie ma ważnego Biletu wystawionego zgodnie z danymi osobowymi tej osoby lub karty pokładowej, osoba taka jest obowiązana uiścić podwójną Opłatę za Usługę, z której korzysta, w wysokości Opłaty stosowanej przez Przewoźnika w dacie wykonywania Usługi oraz pokryć wszelkie inne koszty Przewoźnika wynikające z takiego zdarzenia lub konieczności sporządzenia odpowiednich dokumentów, w tym koszty, które wynikną z korzystania z Usługi przez taką osobę lub koszty wynikające konieczności wydalenia tej osoby ze Statku.
 7. Bilet, wraz z innymi dokumentami wskazanymi w Warunkach lub wymaganymi przez prawo, uprawnia Pasażera do skorzystania z Usługi jedynie na trasie Przewozu wskazanej w treści Biletu oraz wskazanym w treści Biletu Statkiem, chyba że co innego wyraźnie wynika z Umowy.
 8. Bilet traci ważność po upływie okresu ważności wskazanego w treści Biletu lub, w wypadku niewykorzystania biletu, w terminie odejścia Statku wskazanym w Rozkładzie Rejsów.
 9. Bilet sporządzany jest w formie wydrukowanego blankietu. Wszelkie odręczne, nadrukowane lub naniesione w inny sposób zmiany lub uzupełnienia treści Biletu lub skreślenia pozostają nieważne, chyba że umieścił je Przewoźnik lub upoważniony agent Przewoźnika.

Kabiny

 1. W kabinach na Statku może przebywać wyłącznie tyle osób dla ilu dana kabina jest przeznaczona przez Przewoźnika. W kabinie przebywać mogą wyłącznie osoby, dla których zostały w niej wykupione miejsca.
 2. W wypadku kabin wieloosobowych, Pasażerowie będą przydzielani do kabin w pierwszej kolejności według płci. Miejsca w kabinie przydzielane są losowo. Pasażer nie ma prawa wyboru miejsca w kabinie.
 3. Pasażerowie podróżujący z dziećmi które nie ukończyły 13 lat, którzy wykupują kabinę, zobowiązani są do wykupienia całej kabiny wyłącznie dla siebie.
 4. Pasażerowie, którzy nie ukończyli 16 lat, podróżujący samodzielnie (bez opieki dorosłych), ze względów bezpieczeństwa zobowiązani są do wykupienia całej kabiny wyłącznie dla siebie.
 5. Pasażerowie zobowiązani są opuścić kabiny na 30 minut przed planowanym przybyciem Statku do portu przeznaczenia. W czasie wskazanym w zdaniu poprzedzającym załoga Statku ma prawo wejść do kabiny, w celu jej sprzątnięcia lub obsługi technicznej urządzeń zlokalizowanych w kabinie. Przed opuszczeniem kabiny Pasażerowie zobowiązani są do dokładnego sprawdzenia, czy nie pozostawili w niej jakichkolwiek przedmiotów. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Pasażera w kabinie lub na Statku.
 6. Pasażer ma obowiązek zwrotu do recepcji na Statku klucza do kabiny nie później, niż na 30 minut przed planowanym przybyciem Statku do portu przeznaczenia.
 7. W razie zmiany terminu Przewozu, Pasażer traci prawo do miejsca w kabinie, choćby wcześniej wykupił kabinę lub miejsce w kabinie na Przewóz. Pasażerowi nie będzie przysługiwał zwrot za kabinę lub miejsce w kabinie. Przewoźnik może jednak według swojego uznania przydzielić Pasażerowi kabinę w zmienionym terminie Przewozu, jeżeli kabiny nie zostały zarezerwowane lub wykupione. Przewoźnik może także według swojego uznania dokonać zwrotu wynagrodzenia za kabinę.
 8. Jeśli okaże się, że po wypłynięciu Statku z portu nie wszystkie kabiny są wykorzystane, Pasażer może ponownie wykupić kabinę lub miejsca w kabinie bezpośrednio na Statku w cenie obowiązującej w dniu rejsu. W wypadku dokonaniu zakupu kabiny lub miejsca w kabinie bezpośrednio na Statku, o ile zajdą odpowiednie okoliczności uzasadniające takie żądanie, Pasażer może ubiegać się o zwrot opłaty za zakup kabiny lub miejsca w kabinie bezpośrednio na Statku, wyłącznie po uprzednim złożeniu w formie pisemnej reklamacji oraz dostarczeniu oryginału dowodu zakupu bezpośrednio na Statku kabiny lub miejsca w kabinie bezpośrednio.

Odprawa biletowa i zaokrętowanie

 1. Zaokrętowanie na Statku następuje na podstawie ważnego Biletu wraz z ważną kartą pokładową oraz za okazaniem ważnego dokumentu tożsamości potwierdzającego obywatelstwo (w szczególności: dowodu osobistego lub paszportu).
 2. Odprawa Pasażerów i Pojazdów rozpoczyna się na 120 minut przed planowanym odejściem Statku.  Pasażerowie zobowiązani są stawić się i pozostawać w gotowości do odprawy od chwili jej rozpoczęcia. Przez pozostawanie w gotowości do odprawy rozumie się nieprzerwane przebywanie na placu przed punktem odprawy na Terminalu Portowym oraz oczekiwanie na dokonanie odprawy biletowej przez przedstawiciela obsługi Statku. Odprawa kończy się:
  1. dla Pasażerów podróżujących bez Pojazdu – 15 minut przed planowanym odejściem Statku;
  2. dla Pasażerów podróżujących z Pojazdem – 30 minut przed planowanym odejściem Statku.
 3. Po dokonaniu odprawy biletowej Pasażerowie zobowiązani są pozostawać w gotowości do załadunku. Przez gotowość do załadunku, o której mowa w zdaniu poprzedzającym rozumie się nieprzerwane przebywanie  na wewnętrznym placu Terminalu Promowego, po odbytej odprawie i przekroczeniu bramek  do chwili wejścia na pokład Statku.
 4. Przewoźnik może odmówić Przewozu Pasażera lub jego Pojazdu w wypadkach: braku gotowości do odprawy w terminie określonym w pkt. 6.2 lub w razie braku gotowości do załadunku o której mowa w pkt. 6.3. W wypadkach wskazanych w zdaniu poprzedzającym Przewoźnik zachowuje pełną Opłatę, a świadczenia wynikające z Umowy uznaje się za należycie wykonane przez Przewoźnika.
 5. Kolejność załadunku Pojazdów i sposób ich rozmieszczenia na Statku zależą wyłącznie według decyzji Przewoźnika.
 6. Pasażerowie, którzy nie ukończyli 12 lat, mogą podróżować jedynie pod opieką dorosłych. W wypadku samodzielnej podróży małoletniego, który ukończył 12 lat, przed nabyciem Biletu wymagane jest doręczenie Przewoźnikowi lub agentowi Przewoźnika pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego (tj. rodzica lub prawnego opiekuna) małoletniego, który ukończył 12 lat, zawierającej imiona i nazwiska wszystkich przedstawicieli ustawowych małoletniego, który ukończył 12 lat oraz co najmniej: adres zamieszkania i telefon tych osób. W czasie Przewozu Przewoźnik nie zapewnia opieki nad małoletnimi, jak również nie ponosi odpowiedzialności za osoby pozostawione bez opieki dorosłych.
 7. Zasady, o którym mowa w pkt 6.6. powyżej mają zastosowanie wyłącznie w wypadku podróży na Statkach: m/f Skania lub m/f Polonia. Podróżowanie małol11etnich bez opieki dorosłych Pasażerów na Statkach innych niż wymienione powyżej jest niedopuszczalne.

  Bagaż

 1. Przewoźnik ma prawo odmowy przewozu Bagażu lub Ładunku lub innych rzeczy naruszających postanowienia Warunków.
 2. W ramach Umowy Pasażer może przewieźć Bagaż o łącznej wadze nieprzekraczającej 60 kg i wymiarach nieprzekraczających 2 x 70 cm x 50 cm x 40 cm.
 3. Bagaż nie może zawierać  przedmiotów: niebezpiecznych lub takich, których posiadanie jest zabronione przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa obowiązujące w portach do których zawija Statek lub zagrażających bezpieczeństwu sanitarnemu na Statku lub życiu albo zdrowiu innych Pasażerów lub mogących spowodować szkody w mieniu innych Pasażerów lub mieniu Przewoźnika lub zagrażających bezpieczeństwu żeglugi.
 4. Wszelkie rzeczy przekraczające powyżej w pkt. 7.2 wskazaną wagę lub wymiary przewożone będą jako Ładunek, chyba że mogą w oparciu o Warunki zostać uznane za Pojazd.
 5. Niezależnie od ograniczeń wskazanych powyżej, Pasażer jest uprawniony do przewozu Bagażu o wadze lub gabarycie pozwalającym Pasażerowi na samodzielne przemieszczanie Bagażu podczas Przewozu, w szczególności w zakresie wniesienia Bagażu na Statek lub wyładowania Bagażu, o ile Warunki lub przepisy prawa nie stanowią inaczej.  Powyższe ograniczenia nie dotyczą Niezbędnego Sprzętu Medycznego, który przyjmowany będzie do przewozu jak Bagaż, o ile Warunki nie stanowią inaczej.
 6. Pasażer bez wezwania zobowiązany jest zgłosić Przewoźnikowi przy odprawie biletowej wszelkie rzeczy przewyższające limit wagowy lub gabarytowy wskazany w pkt 7.2.
 7. Przewoźnik jest uprawniony do odmowy przewozu jako Bagaż wszelkich rzeczy  niespełniającego wymogów wskazanych w pkt 7.2., jak również jest uprawniony do zakwalifikowania jako Ładunek wszelkich przedmiotów zgłoszonych jako Bagaż, które nie spełniają określonych w treści Warunków wymogów określonych dla Bagażu.
 8. Za odpowiednią Opłatą, Pasażer może przewieźć Pojazd Pasażera, jako Bagaż. Z zastrzeżeniem innych postanowień Warunków, pojazdy mechaniczne, które nie są sprawne lub nie posiadają ważnego badania technicznego, nieubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z regulacjami wewnątrzwspólnotowymi lub w sposób potwierdzony tzw. Green Card, albo nieoznaczone co do kraju rejestracji oraz takie, których kierowcy nie legitymują się ważnym dowodem rejestracyjnym, mogą być przewożone wyłącznie jako Ładunek. Wyłącznie jako Ładunek przewożone są pojazdy mechaniczne zarejestrowane jako ciężarowe lub których długość (lub długość zestawu w skład którego wchodzi pojazd) wynosi ponad 12 metrów lub których masa całkowita (lub masa zestawu w skład którego wchodzi pojazd)przekracza 3,5 tony.
 9. Jeżeli załoga Statku, pracownicy Przewoźnika, obsługa lub agenci Przewoźnika stwierdzą, że Pojazd podlega przewozowi jako Ładunek, decyzja taka jest ostateczna a Pasażer zobowiązany będzie do uiszczenia opłaty dodatkowej określonej w cenniku i wykupienia odpowiednich dokumentów uprawniających przewozu Ładunku.
 10. W czasie Przewozu Pasażerom nie wolno przebywać w Pojeździe, ani na pokładach samochodowych Statków. Pasażer zobowiązany jest zamknąć i odpowiednio zabezpieczyć Pojazd pozostawiony na pokładach samochodowych Statków. Pojazd pozostawiony na pokładach samochodowych Statków powinien zostać pozostawiony z uruchomionym hamulcem stałym, na biegu i z wyprostowanymi kołami. W czasie Przewozu zabronione jest również uruchamianie silnika w Pojeździe bez wyraźnego polecenia członka załogi Statku.
 11. Palenie tytoniu na pokładach samochodowych Statków jest zabronione.
 12. Zakazane jest przewożenie Statkami materiałów lub rzeczy: niebezpiecznych, w szczególności benzyny i innych paliw lub substancji łatwopalnych lub niebezpiecznych w kanistrach lub innych pojemnikach, a także gazów technicznych lub palnych w butlach lub innych pojemnikach, w których gazy znajdują się pod ciśnieniem.
 13. Podczas załadunku i wyładunku Pojazdu Pasażer zobowiązany jest przestrzegać sygnalizacji i znaków umieszczonych na pokładach samochodowych Statków, przestrzegać poleceń załogi Statku i w razie wątpliwości zapewnić sobie pomoc załogi Statku.
 14. Przewoźnik nie odpowiada za szkody wyrządzone Pasażerowi podczas załadunku i wyładunku Pojazdów przez innych Pasażerów lub Pojazdy innych Pasażerów.
 15. Podczas Przewozu na Statkach: m/f Skania, m/f Polonia, m/f Wolin lub m/f Gryf, Pasażer może przewieźć jako Bagaż zwierzęta domowe za dodatkową opłatą wyłącznie w przypadku dostępności i wykupienia przez Pasażera specjalnej kabiny przeznaczonej do przewozu zwierząt. Przewóz zwierząt na Statkach innych niż wymienione powyżej jest niedopuszczalny.
 16. W wypadku braku wolnych specjalnych kabin przeznaczonych do przewozu zwierząt na dany rejs Statku, przewóz zwierząt przez Pasażera jest niedopuszczalny. W wypadku wprowadzenia na pokład Statku niezgłoszonego zwierzęcia, Przewoźnik uprawniony jest odmówić przewozu zwierzęcia i Pasażera przy jednoczesnym przewozie Bagażu (w tym Pojazdu), którego nie można niezwłocznie wyładować, a które zostaną wyładowane i przechowane w porcie przeznaczenia Statku na koszt i ryzyko Pasażera. Zwierzęta mogą przebywać na Statkach wyłącznie w kabinach specjalnie przeznaczonych do przewozu zwierząt, zaś  poza nimi – wyłącznie w wyznaczonych miejscach na pokładach zewnętrznych Statków.
 17. Pasażer jest zobowiązany do zapewnienia pozostałym Pasażerom, osobom znajdującym się w miejscu odprawy biletowej oraz załodze Statku bezpieczeństwa przed zagrożeniami, jakie mogą wiązać się z przewozem zwierząt, a w szczególności do nieustannego trzymania zwierzęcia na smyczy i w kagańcu lub w klatce.
 18. Pasażer jest zobowiązany do dbania o czystość Statku i kabiny, sprzątanie Statku i kabiny po przewożonych przez siebie zwierzętach oraz utrzymywania Statku i kabiny w odpowiednim stanie sanitarnym.
 19. Pasażer zobowiązany jest zapoznać się z przepisami weterynaryjnymi kraju przeznaczenia i wszystkich państw do których zawija Statek w czasie Przewozu oraz do zapewnienia na własny koszt i ryzyko wszystkich odpowiednich dokumentów, niezbędnych lub wymaganych przez odpowiednie władze do wwiezienia zwierzęcia do kraju przeznaczenia. W wypadku nieprzestrzegania powyższych zasad, Przewoźnik jest uprawniony do naliczenia opłaty porządkowej, jak również  do obciążenia Pasażera kosztami, które Przewoźnik poniesie w związku z naruszeniem powyższych zasad.
 20. Osoba Niepełnosprawna lub o Ograniczonej Sprawności ma prawo do przewiezienia ze sobą jednego Psa Asystującego, z którego pomocy będzie korzystała podczas Przewozu, bez konieczności  uiszczenia z tego tytułu opłaty dodatkowej, o której mowa w pkt. 7.9. Opisane w niniejszym punkcie uprawnienie przysługuje wyłącznie w wypadku łącznego spełnienia następujących warunków: właściwego oznakowania Psa Asystującego, wyposażenia Psa Asystującego w odpowiednią uprząż umożliwiającą współpracę Psa Asystującego z Osobą Niepełnosprawną lub o Ograniczonej Sprawności, posiadania przez Osobę Niepełnosprawną lub Osobę o Ograniczonej Sprawności zaświadczenia na piśmie potwierdzającego status Psa Asystującego oraz aktualnego w dacie Przewozu zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych Psa Asystującego.  Osoba Niepełnosprawna lub o Ograniczonej Sprawności jest zobowiązania do okazywania dokumentów potwierdzających spełnienie wszystkich warunków wskazanych w treści Warunków na każde wezwanie Przewoźnika lub członków załogi Statku.
 21. Bez uprzedniej zgody Przewoźnika, zabronione jest wnoszenie na Statek lub w miejsce odprawy biletowej lub przewożenie w jakikolwiek sposób: broni lub jej części składowych, amunicji lub jej części składowych, materiałów wybuchowych lub innych niebezpiecznych przedmiotów. Zgoda przewoźnika powinna zostać wyrażona najpóźniej w momencie odprawy biletowej Pasażera. Przedmioty wniesione wbrew zakazowi, Przewoźnik może zatrzymać i zdeponować w sejfie do zakończenia Przewozu. W razie konieczności Przewoźnik zawiadomi odpowiednie organy ścigania. Pasażer, który przewozi za zgodą Przewoźnika broń, amunicję, materiały wybuchowe lub innych niebezpieczne przedmioty, zobowiązany jest zapoznać się z przepisami dotyczącymi broni, amunicji, materiałów wybuchowych lub innych niebezpiecznych przedmiotów w kraju przeznaczenia oraz posiadać ważne pozwolenie na posiadanie tych rzeczy i ich wwiezienie do kraju przeznaczenia.
 22. Kosztowności nie mogą być przewożone jako Bagaż, chyba że zostaną złożone w depozyt w sejfie na Statku pozostającym w dyspozycji Przewoźnika. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za Kosztowności, jeżeli nie zostaną zgłoszone i złożone w depozyt w sposób wskazany w zdaniu poprzedzającym.
 23. Pasażer bez wezwania zobowiązany jest zgłosić Przewoźnikowi przy odprawie biletowej wszelkie rzeczy o których mowa w pkt 7.21 lub pkt 7.22.
 24. Przewoźnik zastrzega, iż ze względów bezpieczeństwa z Przewozu wyłączone są następujące rodzaje Niezbędnego Sprzętu Medycznego: urządzenia o ponadnormatywnych wymiarach, butle ze sprzężonym tlenem bądź innymi gazami, oraz inne przedmioty, które są uznane przez przepisy prawa, w tym konwencje lub umowy międzynarodowe, za ładunek lub przedmioty niebezpieczne.
 25. Ładunek nie jest przewożony w ramach Umowy. Przewóz Ładunku nastąpić może wyłącznie za zapłatą frachtu na podstawie odrębnej umowy przewozu towarów morzem i podlega obowiązującym u Przewoźnika ogólnym warunkom przewozu towarów morzem.
 26. Pasażerowie zobowiązani są do dokładnego sprawdzenia, czy na Statku lub w miejscu odprawy biletowej nie pozostawili jakichkolwiek rzeczy i zobowiązani są usunąć ze Statku wszystkie rzeczy, chyba że Przewoźnik lub załoga Statku dokona ich zatrzymania.
 27. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub utratę lub uszkodzenie rzeczy pozostawionych przez Pasażera na Statku lub w miejscu odprawy biletowej, w tym stanowiących Bagaż lub Ładunek.
 28. Przewoźnik przechowywał będzie rzeczy znalezione na Statku za opłatą przez okres 30 dni od momentu zakończenia Przewozu, po czym będzie uprawniony według swego uznania do: zniszczenia rzeczy znalezionych na Statku lub przekazania ich na wybrane przez Przewoźnika cele, bez konieczności zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania lub wynagrodzenia.

Odpowiedzialność Przewoźnika i ograniczenia odpowiedzialności

 1. Przewoźnik ponosi odpowiedzialność z tytułu śmierci Pasażera albo szkody na osobie Pasażera oraz utraty albo uszkodzenia Bagażu tylko i wyłącznie na podstawie i zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 392/2009 albo – jeżeli Rozporządzenie (WE) Nr 392/2009  nie znajduje zastosowania – Konwencji Ateńskiej. Jakąkolwiek dalej idącą odpowiedzialność Przewoźnika z tytułów, o których mowa w poprzednim zdaniu, niniejszym wyłącza się, chyba że nie może zostać wyłączona zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa mającymi zastosowanie do Przewoźnika lub Przewozu.
 2. Odpowiedzialność Przewoźnika z tytułów, o których mowa w pkt. 8.1, podlega ograniczeniom przewidzianym w Rozporządzeniu (WE) Nr 392/2009, konwencjach i innych przepisach międzynarodowych oraz prawie mającym zastosowanie do Umowy i Warunków.
 3. Zaliczki wypłacane przez Przewoźnika na podstawie przepisów, o których mowa w pkt. 8.2, w żadnym wypadku nie mogą przekroczyć kwoty 21.000 EUR.
 4. Odpowiedzialność Przewoźnika, o której mowa w pkt. 8.1, będzie podlegać potrąceniu (franszyzie redukcyjnej) w wysokości 330 Jednostek Rozliczeniowych w razie uszkodzenia Pojazdu oraz 149 Jednostek Rozliczeniowych w razie utraty albo uszkodzenia innego Bagażu.
 5. Odpowiedzialność Przewoźnika z tytułu utraty albo uszkodzenia przekazanych Przewoźnikowi do depozytu Kosztowności w żadnym wypadku nie może przekroczyć 3.375 Jednostek Rozliczeniowych.
 6. W razie zaistnienia zdarzenia mającego charakter Siły Wyższej, Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za niewykonania lub nienależyte wykonania Umowy. Jednakże Przewoźnik pozostanie odpowiedzialny za odwołanie, opóźnienie wypłynięcia lub opóźnienie przybycia zgodnie z Rozporządzeniem (UE) Nr 1177/2010.
 7. Poza wypadkami przewidzianymi w Warunkach, Przewoźnik nie odpowiada za utratę lub uszkodzenie jakiejkolwiek rzeczy Pasażera, ani za śmierć lub szkodę na osobie Pasażera, chyba że odpowiedzialność taka nie może zostać wyłączona zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa mającymi zastosowanie do Przewoźnika lub Przewozu.
 8. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zdarzeń lub świadczenia usług na lądzie przed wejściem na Statek lub po zejściu ze Statku, chyba że odpowiedzialność taka nie może zostać wyłączona zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa mającymi zastosowanie do Przewoźnika lub Przewozu.
 9. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody w Bagażu lub Bagażu Kabinowym powstałe przed wniesieniem na pokład Statku albo po wyładowaniu ze Statku, chyba że odpowiedzialność taka nie może zostać wyłączona zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa mającymi zastosowanie do Przewoźnika lub Przewozu.
 10. Przewoźnik nie odpowiada za szkody Pasażera wynikłe ze zdarzeń, które wystąpiły w sąsiedztwie Statku lub na terenie używanym przez Przewoźnika, ani za szkody spowodowane przeładunkiem.
 11. Przestrzeganie przez Przewoźnika jakichkolwiek ustaw, przepisów prawa lub zarządzeń jakiejkolwiek władzy publicznej lub osoby posiadającej władzę w myśl ustalonego dla Statku ubezpieczenia od ryzyka wojny nie będzie uważane za nienależyte wykonanie Umowy. Wyokrętowanie Pasażera na tej podstawie według uznania Przewoźnika lub załogi Statku uważane będzie za pełne wykonanie Umowy, a Pasażerowi nie będą przysługiwać z uwagi na to żadne dalsze roszczenia.
 12. Przewoźnik zastrzega sobie prawo zejścia z kursu w celu ratowania ludzkiego życia, w celu próbowania udzielenia pomocy innym statkom lub towarom w niebezpieczeństwie lub z jakichkolwiek uzasadnionych według uznania Przewoźnika lub załogi Statku przyczyn. Takie zejście z kursu nie będzie nienależytym wykonaniem Umowy, a Pasażerom nie będą z tego powodu przysługiwać jakiekolwiek roszczenia. W szczególności Statek może, w razie stwierdzenia takiej potrzeby przez Przewoźnika lub kapitana Statku, zawijać do wszystkich portów z pilotem lub bez, holować, ratować mienie lub życie na morzu, schodzić z wyznaczonej trasy lub zawracać, przedłużać lub skracać postoje, postępować według zarządzeń władz miejsca postoju dotyczących ruchu statków i pasażerów.
 13. Przewoźnik zastrzega sobie prawo podstawienia Statków zastępczych, zmiany miejsca lub daty odpłynięcia lub przypłynięcia Statku do celu podróży, czy też nawet odwołania podróży. Z zastrzeżeniem odmiennych przepisów prawa, Pasażerowi nie przysługuje w takich wypadkach prawo do odszkodowania, w szczególności do zwrotu kosztów zakwaterowania w hotelach  lub innych wydatków spowodowanych tu opisanymi okolicznościami, ani też prawo do domagania się odszkodowania za ewentualne szkody wynikłe z opóźnienia podróży.
 14. Odszkodowanie poniżej kwoty 6,00 EUR nie będzie wypłacane przez Przewoźnika.
 15. Roszczenia odszkodowawcze z tytułu śmierci, urazów ciała lub rozstroju zdrowia oraz z tytułu uszkodzenia lub utraty Bagażu ulegają przedawnieniu i mogą być dochodzone wyłącznie na warunkach Rozporządzenia (WE) 392/2009 albo – jeśli Rozporządzenie (WE) 392/2009 nie znajduje zastosowania – Konwencji Ateńskiej.

Zawiadomienia o szkodach

 1. W wypadku uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia Pasażer obowiązany jest, o ile to możliwe, niezwłocznie i przed opuszczeniem Statku zawiadomić Przewoźnika o zdarzeniu, które je spowodowało. Niezależnie od postanowień zdania poprzedzającego, w każdym wypadku Pasażer obowiązany jest ponadto zgłosić swe roszczenie wobec Przewoźnika na piśmie najpóźniej w terminie do 15 dni od daty zejścia Pasażera ze Statku. Domniemywa się, że Pasażer, który nie dopełnił wskazanych powyżej obowiązków opuścił Statek zdrów i cały.
 2. O ile stan Bagażu w chwili jego przyjmowania nie był przedmiotem wspólnej inspekcji lub oględzin wykonanych przez Pasażera i Przewoźnika lub uprawnionego członka załogi Statku, w razie widocznego uszkodzenia bagażu Pasażer powinien zawiadomić w formie pisemnej Przewoźnika lub jego agenta:
  1. w odniesieniu do Bagażu Kabinowego – niezwłocznie i przed opuszczeniem Statku przez Pasażera;
  2. w odniesieniu do innego Bagażu – niezwłocznie i w czasie wydania Pasażerowi.
 3. O ile stan Bagażu w chwili jego przyjmowania nie był przedmiotem wspólnej inspekcji lub oględzin wykonanych przez Pasażera i Przewoźnika lub uprawnionego członka załogi Statku, w razie uszkodzenia Bagażu, które nie jest widoczne, lub w razie utraty Bagażu Pasażer powinien zawiadomić w formie pisemnej Przewoźnika lub jego agenta terminie do 15 dni od daty zejścia Pasażera Statku lub daty wydania Bagażu lub od dnia, w którym takie wydanie Bagażu powinno było nastąpić.
 4. W wypadku, gdy Pasażer nie zawiadomi Przewoźnika o szkodzie powstałej w Bagażu w sposób przewidziany w Warunkach, domniemywa się, że Pasażer otrzymał swój Bagaż kompletny i nie uszkodzony, jeśli nie zostanie to udowodnione przez Pasażera inaczej.
 5. Bagaż, ani Bagaż Kabinowy nie uczestniczą w awarii wspólnej i Pasażer nie może się domagać od Przewoźnika żadnych świadczeń z takiego tytułu.

Odpowiedzialność Pasażera

 1. Pasażer odpowiada za wszelkie szkody spowodowane zawinionym lub niedbałym działaniem lub zaniechaniem i jest zobowiązany do naprawienia tych szkód przez zapłatę poszkodowanemu lub Przewoźnikowi ekwiwalentnego odszkodowania.
 2. Pasażer zwolni Przewoźnika, jego pracowników lub agentów od odpowiedzialności za poniesioną śmierć, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia, jeżeli szkody te powstały choćby częściowo na skutek zawinionego lub niedbałego działania lub zaniechania Pasażera.
 3. Pasażer odpowiada za wszelkie szkody spowodowane niestosowaniem się przez Pasażera do Umowy lub Warunków lub przepisów porządkowych obowiązujących i wyeksponowanych na Statku lub poleceń załogi Statku i jest zobowiązany do naprawienia tych szkód przez zapłatę poszkodowanemu lub Przewoźnikowi ekwiwalentnego odszkodowania.
 4. Pasażer zobowiązany jest do ponoszenia opłat za usługi dodatkowe nieobjęte Umową świadczone przez Przewoźnika lub na Statku oraz wszelkich opłat nałożonych na Pasażera przez władze graniczne, portowe lub inne władze lokalne. Jeżeli opłaty o których mowa w zdaniu poprzedzającym zostaną pokryte przez Przewoźnika, Pasażer zwróci Przewoźnikowi ich równowartość wraz z odsetkami liczonymi od dnia zapłaty przez Przewoźnika, w wysokości maksymalnie dopuszczalnej zgodnie z prawem Rzeczpospolitej Polskiej.

Klauzula Himalaya

 1. Wszelkie wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Przewoźnika zastrzeżone w Umowie lub Warunkach lub wynikające z przepisów prawa mających zastosowanie do Przewozu będą miały zastosowanie do pracowników i agentów Przewoźnika, a także osób, którymi Przewoźnik posługuje się przy wykonywaniu Umowy lub osób wykonujących polecenia Przewoźnika.
 2. Pracownicy, agenci, osoby którymi Przewoźnik posługuje się przy wykonywaniu Umowy i osoby wykonujące polecenia Przewoźnika będą uprawnieni do żądania od Pasażera naprawienia szkód na zasadach, na jakich Przewoźnik może dochodzić odszkodowania od Pasażera na podstawie Umowy lub Warunków.

Przepisy porządkowe, przepisy dotyczące bezpieczeństwa, Opłaty Porządkowe

 1. Pasażer obowiązany jest w trakcie Przewozu bezwzględnie stosować się do Umowy i Warunków, przepisów porządkowych obowiązujących i wyeksponowanych na Statku oraz poleceń kapitana Statku i członków załogi Statku.
 2. Niedozwolone jest zajmowania przez Pasażerów powierzchni Statku na cele spoczynkowe w miejscach do tego nieprzeznaczonych zgodnie z instrukcjami członków załogi Statku lub oznaczeniami wyeksponowanymi na Statku, jak również niedozwolone jest wnoszenie na ogólnodostępne części Statku rzeczy takich jak: materace, karimaty, pościele, kołdry, koce, poduszki, śpiwory i inne podobne.
 3. Za wyjątkiem miejsc do tego wyraźnie wyznaczonych, na terenie całego Statku zabronione jest palenie tytoniu, papierosów elektronicznych lub innych używek.
 4. Jeżeli Pasażer narusza Umowę lub Warunki lub przepisy porządkowe obowiązujące i wyeksponowane na Statku lub polecenia kapitana Statku albo polecenia innego uprawnionego członka załogi Statku, jak również jeżeli zajmuje powierzchnię Statku na cele spoczynkowe w miejscu do tego nieprzeznaczonym lub wnosi na ogólnodostępne części statku rzeczy, o których mowa w pkt 12.2, albo swoim zachowaniem stwarza chociażby potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa Statku lub innych Pasażerów albo zakłóca spokój innych Pasażerów, Przewoźnik według swego uznania upoważniony jest do: odmowy wykonania Przewozu, odmowy umożliwienia Pasażerowi wstępu na pokład Statku, wyokrętowania Pasażera wraz lub bez Bagażu w jakimkolwiek porcie lub przekazania Pasażera na inny statek zmierzający do innego portu, a nadto – jeżeli Pasażer zagraża innym Pasażerom lub członkom załogi Statku lub Statkowi lub bezpieczeństwu żeglugi  – zatrzymania Pasażera w osobnym pomieszczeniu pod ewentualnym nadzorem.
 5. W wypadku zastosowania postanowień pkt 12.4, Przewoźnik zachowa całą Opłatę, a nadto Pasażer pokryje – lecz bez ograniczenia do – wszelkie szkody oraz wszelkie koszty, jakie Przewoźnik lub załoga Statku poniesie ze względu na przekazanie Pasażera na inny statek lub wyokrętowanie Pasażera w jakimkolwiek porcie.
 6. Pasażer może zostać poproszony przez władze lokalne, portowe lub Przewoźnika lub uprawnionego członka załogi Statku o poddanie przeszukaniu osoby Pasażera lub wszelkich rzeczy w posiadaniu Pasażera lub Bagażu, w tym Pojazdu, albo o udzielenie odpowiedzi na zadane pytania. W wypadku odmowy Pasażera poddania się lub rzeczy czynnościom wskazanym w zdaniu poprzedzającym lub udzielenia wyczerpującej i prawdziwej odpowiedzi na pytania, Przewoźnik może odmówić wykonania Przewozu, zachowując całą Opłatę.
 7. Przewoźnik może odmówić Przewozu Pasażerowi, jeśli według oceny Przewoźnika lub uprawnionego członka załogi Statku stan psychiczny lub fizyczny Pasażera, albo stan zdrowia Pasażera uzasadnia obawy, co do możliwości bezpiecznego Przewozu. W razie powstania wątpliwości co do okoliczności wskazanych w zdaniu poprzedzającym, Przewoźnik lub uprawniony członek załogi Statku może, pod rygorem odmowy Przewozu, zażądać od Pasażera złożenia na piśmie oświadczenia o odbyciu Przewozu na własną odpowiedzialność, albo zażądać zaświadczenia lekarskiego o zdolności do odbywania podróży morzem w zakresie wynikającym z Przewozu. W wypadku odmowy wykonania Przewozu na podstawie postanowień niniejszego punktu, Przewoźnik zwróci Pasażerowi Opłatę.
 8. Przewoźnik może odmówić przyjęcia rezerwacji, wydania lub innego udostępnienia Biletu lub przyjęcia na pokład Osoby Niepełnosprawnej lub o Ograniczonej Sprawności, albo zażądać aby Osobie Niepełnosprawnej lub o Ograniczonej Sprawności asystowała inna osoba zdolna do udzielenia Osobie Niepełnosprawnej lub o Ograniczonej Sprawności pomocy:
  1. ze względu na obowiązujące wymogi w zakresie bezpieczeństwa określone w prawie międzynarodowym, europejskim lub krajowym lub ze względu na wymogi dotyczące bezpieczeństwa określone przez właściwe organy;
  2. w wypadkach gdy konstrukcja Statku lub infrastruktura portu z lub do którego wykonany ma zostać Przewóz lub wyposażenie, w tym terminali portowych, uniemożliwiają wejście Osoby Niepełnosprawnej lub o Ograniczonej Sprawności na Statek lub zejście Osoby Niepełnosprawnej lub o Ograniczonej Sprawności na ląd lub gdy Usługa na rzecz Osoby Niepełnosprawnej lub o Ograniczonej Sprawności nie może być wykonana w sposób bezpieczny lub nie jest wykonalna z punktu widzenia eksploatacyjnego.
 9. Osoba asystująca Osobie Niepełnosprawnej lub o Ograniczonej Sprawności, o której mowa w pkt. 12.8, jest przewożona Statkiem bezpłatnie, jednakże może zostać obciążona opłatami z tytułu korzystania z usług dodatkowych związanych z Przewozem.
 10. W wypadku gdy Osobie Niepełnosprawnej lub o Ograniczonej Sprawności, posiadającej rezerwację, która spełniła lub w stosunku do której spełniono obowiązki opisane w pkt. 3.2, 3.3 i 3.4, odmówiono przyjęcia na Statek, Osobie Niepełnosprawnej lub o Ograniczonej Sprawności i osobie asystującej, o której mowa w pkt. 12.8, oferuje się wybór pomiędzy zwrotem Opłaty, a zmianą trasy, zgodnie z Rozporządzeniem (UE) Nr 1177/2010. Prawo wyboru, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym może zostać ograniczone i jest uzależnione od spełnienia wszystkich wymogów w zakresie bezpieczeństwa.
 11. Ewentualne skargi lub reklamacje odnośnie zdarzeń zaistniałych na pokładzie Statku lub podczas wykonywania umowy Pasażer niezwłocznie zgłosi w recepcji na Statku, na przeznaczonym do tego formularzu, w każdym bądź razie nie później niż do końca drugiego miesiąca od dnia, w którym Przewóz został wykonany lub w którym powinien zostać wykonany. W zakresie spraw objętych Rozporządzeniem (UE) Nr 1177/2010 Przewoźnik w ciągu jednego miesiąca od dnia wpłynięcia odpowiedniej skargi powiadomi Pasażera, że jego skarga została uznana, oddalona lub jest w dalszym ciągu rozpatrywana. Termin na udzielenie ostatecznej odpowiedzi przez Przewoźnika wynosi dwa miesiące.
 12. Pasażer zobowiązany jest do zapoznania się z warunkami przekraczania granicy i wymaganiami, w tym dokumentowymi, związanych z przekraczaniem granic państw do których zawija Statek w ramach Przewozu i jest zobowiązany te warunki i wymagania spełniać na własny koszt i ryzyko. W wypadku ujawnienia naruszenia przez Pasażera postanowień zdania poprzedzającego, Przewoźnik jest uprawniony do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym i zatrzymania całej Opłaty.
 13. W wypadku wydania przez władze graniczne, portowe lub inne lokalne władze zakazu zejścia Pasażera na ląd lub zakazu wyładowania przewożonych przez Pasażera zwierząt lub Bagażu lub innych rzeczy, Pasażer zobowiązany jest opłacić swoją podróż powrotną, płacąc Opłatę albo opłacić przewóz powrotny zwierząt lub Bagażu lub innych rzeczy, płacąc fracht oraz zapewnić odbiór przez należycie umocowaną osobę zwierząt lub Bagażu lub innych rzeczy w porcie przeznaczenia. W wypadku naruszenia przez Pasażera postanowień zdania poprzedzającego, a w szczególności w wypadku nieopłacenia powrotnej podróży, Przewoźnik może wyokrętować ze Statku Pasażera, któremu odmówiono zejścia na ląd, w jakimkolwiek innym porcie lub przekazać takiego Pasażera na inny statek, zmierzający do takiego innego portu.
 14. Pasażer pokryje szkody oraz wszelkie koszty, jakie Przewoźnik poniesie ze względu zakaz zejścia na ląd lub zakaz wyładowania przewożonych przez Pasażera zwierząt lub Bagażu lub innych rzeczy, w tym szkody i koszty poniesione w związku z wyokrętowaniem ze Statku Pasażera w jakimkolwiek innym porcie lub przekazania Pasażera na inny statek, zmierzający do takiego innego portu.
 15. W wypadku nieprzestrzegania przez Pasażera obowiązków wynikających z Umowy lub Warunków lub przepisów porządkowych obowiązujących i wyeksponowanych na Statku lub polecenia kapitana Statku albo polecenia innego uprawnionego członka załogi Statku, jak również zajmowania przez Pasażera powierzchni Statku na cele spoczynkowe w miejscu do tego nieprzeznaczonym lub wnoszenia na ogólnodostępne części statku rzeczy, o których mowa w pkt 12.2, albo w wypadkach, gdy Pasażer swoim zachowaniem stwarza chociażby potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa Statku lub innych Pasażerów albo zakłóca spokój innych Pasażerów, niezależnie od innych uprawnień Przewoźnika wskazanych w Warunkach, Przewoźnik według swego uznania będzie uprawniony do nałożenia na Pasażera kary umownej w postaci Opłaty Porządkowej, zgodnie z wykazem opłat porządkowych obowiązujących i wyeksponowanych na Statku w czasie wykonywania Umowy lub Przewozu. W wypadku, gdy szkoda Przewoźnika z tytułu nieprzestrzegania przez Pasażera ww. obowiązków przewyższy wysokość nałożonej na Pasażera Opłaty Porządkowej, Przewoźnik będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w wysokości przewyższającej wysokość zastrzeżonej powyżej Opłaty Porządkowej..
 16. W wypadku nałożenia na Pasażera opłaty porządkowej, Pasażer będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty gotówką lub kartą płatniczą w recepcji Statku bezpośrednio po stwierdzeniu naruszenia przez Pasażera właściwych obowiązków.
 17. Na żądanie Pasażera lub osoby zamierzającej przewozu zawrzeć Umowę, Przewoźnik doręczy odpowiedniej osobie według uznania Przewoźnika: w formie dokumentowej lub na piśmie treść przepisów porządkowych oraz wykaz Opłat Porządkowych obowiązujących w danym czasie na Statku, na którym ma zostać wykonany Przewóz.

Zastaw

 1. Przewoźnikowi służy prawo zastawu na Bagażu lub innych rzeczach wniesionych przez Pasażera na pokład Statku) lub znajdujących się w posiadaniu lub dzierżeniu Pasażera lub pod jego opieką lub kontrolą (w tym na Pojeździe), na zabezpieczenie wszelkich wierzytelności wynikających z Umowy lub Przewozu, w tym z tytułu Opłat Porządkowych oraz wierzytelności dotyczących roszczeń odszkodowawczych, w szczególności uszkodzenia Statku lub jego wyposażenia.
 2. Przewoźnik uprawniony jest do zatrzymania przedmiotu zastawu do czasu zaspokojenia przez Pasażera zabezpieczonej wierzytelności lub udzielenia przez Pasażera innego, odpowiedniego według uznania Przewoźnika, zabezpieczenia roszczeń.
 3. Przewoźnik uprawniony jest również do zatrzymania Bagażu lub innych rzeczach wniesionych przez Pasażera na pokład Statku) lub znajdujących się w posiadaniu lub dzierżeniu Pasażera lub pod jego opieką lub kontrolą (w tym na Pojeździe) lub każdej rzeczy znajdującej się w dzierżeniu Przewoźnika, do czasu zaspokojenia przez Pasażera roszczenia odszkodowawczego lub odpowiedniego zabezpieczenia roszczeń.
 4. Pasażer zobowiązany jest do poniesienia wszelkie kosztów lub pokrycia wszelkich szkód Przewoźnika spowodowanych zastawem lub zatrzymaniem lub przechowaniem rzeczy zatrzymanych przez Przewoźnika zgodnie z postanowieniami powyższych punktów.

Stosowanie RODO

 1. Podanie przez Pasażera danych osobowych wskazanych przez Przewoźnika jest umownym warunkiem zawarcia i wykonywania Umowy oraz jest niezbędne dla celów związanych z  realizacją Usługi i wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa a nadto jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Przewoźnika.
 2. Odmowa podania przez Pasażera wszystkich wskazanych przez Przewoźnika danych osobowych stanowi przeszkodę do zawarcia Umowy i uprawnia Przewoźnika do odmowy zawarcia Umowy.
 3. Żądanie usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania lub cofniecie zgody na przetwarzanie danych osobowych uprawniają Przewoźnika, według wyboru Przewoźnika do: odmowy wykonania Przewozu lub odmowy umożliwienia Pasażerowi wstępu na pokład Statku , przy czym w takich wypadkach Przewoźnik zachowuje całą Opłatę.
 4. Administratorem Danych Osobowych Pasażerów jest: UNITY LINE LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Oddział w Polsce, z siedzibą w Szczecinie, adres:  Pl. Rodła nr 8, 70-419 Szczecin.
 5. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail: iod@unityline.pl.
 6. Wszelkie pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych przez Przewoźnika, a także przysługujących Pasażerowi uprawnień powinny być kierowane na adres wskazany w pkt. 14.4.
 7. Informacje wymagane przez RODO oraz polityka prywatności stosowana przez Administratora Danych Osobowych zwarta jest w witrynie internetowej Administratora Danych Osobowych pod adresem: „https://www.unityline.pl/strona/unity-line/polityka-prywatnosci”.
 8. Dane osobowe szczególnych kategorii (jak np. informacje o stanie zdrowia) będą przetwarzane przez Przewoźnika wyłącznie, o ile będzie to niezbędne dla prawidłowego wykonania Umowy lub za zgodą osoby, której dotyczą dane osobowe lub gdy będzie to wymagane przez prawo.
 9. Dane osobowe mogą być udostępniane przez Przewoźnika następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:
  1. organom władzy lub administracji publicznej lub instytucjom lub podmiotom trzecim uprawnionym do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  2. podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa;
  3. podmiotom zarządzającym lub władzom portów do których zawijają Statki lub innym lokalnym władzom lub podmiotom w związku z wykonywaniem Przewozu;
  4. podmiotom, którym Przewoźnik powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów, w tym współpracownicy lub dostawcy lub podwykonawcy, a także podmiotom zapewniającym wsparcie techniczne, bankom, operatorom pocztowym, dostawcom IT lub innych usług, podmiotom świadczącym na rzecz Przewoźnika usługi telekomunikacyjne lub księgowe lub ubezpieczeniowe, etc.;
  5. podmiotom, w stosunku do których osoba, której dotyczą przetwarzane dane osobowe wyraziła zgodę na udostępnienie lub przetwarzanie jej danych osobowych.
  6. podmiotom powiązanym z Przewoźnikiem;
  7. podmiotom przy pomocy których Przewoźnik wykonuje Umowę.
 10. Osobie, której dotyczą przetwarzane dane osobowe przysługuje prawo do:
  1. dostępu do jej danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych zgromadzonych lub przetwarzanych przez Przewoźnika.
  2. żądania sprostowania (poprawiania) nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
  3. żądania usunięcia danych osobowych – w wypadku gdy:
   • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,
   • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
   • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
   • dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
  4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w wypadku gdy:
   • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
   • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
   • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale ą one potrzebne osobie, której dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
  5. przeniesienia danych osobowych (w wypadku przeniesienia danych, z uwagi na inne przepisy prawa, może być wymagane uzyskanie odrębnej zgody lub zgody innej osoby lub spełnienie innych warunków wymaganych tymi przepisami) – w wypadku gdy:
   • przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę oraz
   • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
  6. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się osoba ta się znalazła;
  7. nie podlegania decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w inny sposób istotnie na tę osobę wpływa, chyba że decyzja ta jest niezbędna do realizacji Umowy, jest dozwolona prawem lub wcześniej osoba ta wyraziła na to wyraźną zgodę.
 11. W wypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych przez Przewoźnika odbywa się na podstawie udzielonej zgody, niezależnie od innych postanowień Umowy lub Warunków, w dowolnym momencie osobie, której dotyczą przetwarzane dane osobowe przysługuje prawo do cofnięcia w dowolnej formie udzielonych zgód w zakresie poszczególnych celów przetwarzania. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, realizowanego do czasu wycofania zgody.
 12. W wypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych przez Przewoźnika narusza przepisy RODO, osobie, której dotyczą przetwarzane dane osobowe przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 13. Kryteria ustalenia okresu przechowywania danych osobowych: Przewoźnik przechowuje dane osobowe przez czas niezbędny do wykonywania Umowy oraz czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonywaniem Umowy lub Przewozu. Niezależnie od postanowień zdania poprzedzającego, Przewoźnik przechowuje także dane osobowe przez okres, w którym na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Przewoźnik zobowiązany jest do przechowywania danych osobowych (np. dla celów udokumentowania spełnienia wymagań prawa, w tym umożliwienia organom władzy lub administracji publicznej lub organom podatkowym kontroli należytego spełnienia wymogów prawa przez Przewoźnika).
 14. Wszystkie okresy przechowywania danych osobowych liczone są od daty zakończenia wykonywania Umowy lub innego zdarzenia powodującego konieczność przetwarzania danych osobowych.
 15. W zakresach: niezbędnym do zawarcia i wykonania Umowy lub wykonania przez Spółkę obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub dla celów statystycznych lub sprawozdawczych dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, co może wiązać się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem, które to czynności mogą wywołać wobec Pasażera skutki prawne lub w inny istotny sposób wpłynąć na sytuację Pasażera lub wykonywanie Umowy.
 16. W uzasadnionych i koniecznych z uwagi na okoliczności wypadkach Przewoźnik może udostępnić dane osobowe podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym lub organizacjom międzynarodowym. Dane osobowe przekazywane będą wyłącznie podmiotom lub organizacjom w stosunku do których Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony.

Inne postanowienia

 1. Tytuły poszczególnych jednostek redakcyjnych Warunków zostały umieszczone jedynie dla ułatwienia i nie mają znaczenia prawnego oraz nie wpływają na interpretację postanowień Warunków.
 2. Rozkład Rejsów i wykaz Opłat Porządkowych w wersjach aktualnych w dacie zawarcia Umowy stanowią integralną część Warunków.
POBIERZ

DOKUMENTY