POLITYKA PŁATNOŚCI

UNITY LINE LIMITED SP. Z O.O.

ODDZIAŁ W POLSCE

Wstęp

Niniejsza Polityka Płatności [„Polityka Płatności”] wydana jest przez Unity Line Limited spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce z siedzibą w Szczecinie przy Pl. Rodła 8, kod pocztowy: 70-419, NIP: 3020001748, REGON: 321457024, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000487684, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, tel. 91 3595695, e-mail: unity@unityline.pl [„Unity Line”] i stanowi uzupełnienie Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną [„Regulamin"].

Jeżeli z niniejszego dokumentu nie wynika co innego, słowa rozpoczynające się z wielkiej litery posiadają znaczenie takie, jakie zostało im nadane w Regulaminie.

Polityka Płatności określa zasady dokonywania płatności przez Użytkownika na rzecz Unity Line oraz ewentualnych zwrotów należności z tych płatności.

Zapłata za Bilet

Płatności za Bilet można dokonać:

  1. w biurze podróży Unity Line w Szczecinie mieszczącym się w Szczecinie przy Pl. Rodła 8 – gotówką lub kartą płatniczą;
  2. przelewem na rachunek bankowy prowadzony przez BNP Paribas Bank Polska S.A. o numerze 34 1750 1077 0000 0000 2287 7647 (wpłaty w złotych) albo na rachunek o numerze SE33 6000 0000 0007 8415 4058, SWIFT: HANDSESS prowadzony przez Handelsbanken (wpłaty w koronach szwedzkich). W tytule przelewu należy wpisać numer rezerwacji;
  3. u jednego z wybranych partnerów Unity Line;
  4. za pośrednictwem Systemu on-line w serwisie unityline.pl.

Waluta płatności

Po stronie polskiej przyjmowane są płatności gotówką w polskich złotych. Po stronie szwedzkiej przyjmowane są korony szwedzkie w pierwszej kolejności. W kasie przyjmowana jest również inna waluta niż korony szwedzkie, można płacić w walucie europejskiej (EURO), oraz w polskich złotych.

Sposób realizacji płatności w Systemie on-line

Płatność za Bilet w Systemie on-line, może zostać dokonana przelewem bankowym za pośrednictwem operatora płatniczego eCard.

Obsługiwane karty płatnicze w Systemie On-line to: VISA, MasterCard, EuroCard.

Obsługiwane przelewy bankowe: mTransfer (mBank), mPay, Płacę z Interligo, MultiTransfer (MultiBank), Przelew24 (BZWBK), ING Bank Śląski, Płać z Nordea, Przelew z BPH, Pekao24 (Bank Peako S.A.), iPKO (Bank PKO BP), Moneybookers,  SEZAM (Bank BPH SA), MilleNet (Millennium Bank), Deutsche Bank PBC S.A., KB24 (Kredyt Bank S.A.), Lukas Bank, InvestBank, Fortis Bank, Bank Ochrony Środowiska, Volkswagen Bank Polska.

Żądanie otrzymania faktury VAT

W przypadku zakupu Biletu w Biurze Podróży Unity Line, na terminalu w Świnoujściu /Ystad lub u jednego z agentów Unity Line, przed zapłatą należy poinformować o chęci uzyskania faktury VAT oraz podać dane do jej wystawienia. W przypadku niedopilnowania tej procedury przez Użytkownika lub Pasażera, faktura VAT nie zostanie wystawiona.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym, fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer (NIP), za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej. Oznacza to, że od 1 stycznia 2020 r. wystawianie faktury do paragonu jest możliwe tylko wtedy, gdy na paragonie znajduje się NIP nabywcy.

W przypadku rezerwacji opłaconych przelewem lub przez serwisunityline.pl, prośbę o wystawienie faktury należy przysłać na adres email: fakturyprom@unityline.pl.

Zwrot płatności

Zwrot płatności za Bilet jest możliwy na zasadach określonych w Warunkach Przewozu.

W celu otrzymania należnego zwrotu płatności za Bilet, należy wysłać wniosek na adres elektroniczny reklamacje@unityline.pl.

Wniosek powinien zawierać:

  1. imię i nazwisko Użytkownika;
  2. numer telefonu;
  3. adres poczty elektronicznej;
  4. numer rezerwacji - jeżeli został przekazany Użytkownikowi.

Należny zwrot dokonywany jest w terminie do 30 dni od otrzymania wniosku w formie, w której dokonano płatności. W przypadku, gdy płatność dokonywana była przelewem na rachunek bankowy, zwrot będzie dokonywany na rachunek bankowy wskazany przez Użytkownika.

Reklamacje dotyczące płatności wykonywanych za pośrednictwem Systemu on-line w serwisie unityline.pl.

Reklamacje dotyczące Płatności wykonywanych za pośrednictwem Systemu on-line w serwisie unityline.pl Użytkownik może składać do Unity Line na adres elektroniczny reklamacje@unityline.pl niezwłocznie po zdarzeniu, którego dotyczą. Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane i informacje: przyczynę reklamacji, opis zastrzeżeń, adres e-mail, identyfikator transakcji, kwotę Płatności, nazwisko i imię właściciela konta bankowego, datę Płatności oraz nazwę banku, na konto którego skierowana została płatność. Po otrzymaniu reklamacji, Unity Line niezwłocznie przekaże je operatorowi płatniczemu eCard celem jej rozpatrzenia;

Zmiany polityki

Informujemy, że niniejsza Polityka Prywatności może zostać zmieniona lub zaktualizowana.

POBIERZ

DOKUMENTY