POLITYKA PRYWATNOŚCI

UNITY LINE LIMITED SP. Z O.O.

ODDZIAŁ W POLSCE

Wstęp

Podanie danych osobowych nie stanowi wymogu ustawowego ale jest niezbędne do zarezerwowania biletu na rejs lub wycieczkę statkami zarządzanymi przez UNITY LINE LIMITED-za pośrednictwem serwisu unityline.pl. Niezależnie od rezerwacji możesz wyrazić chęć otrzymywania specjalnych ofert oraz informacji, które wysyłamy w postaci newsletterów.

Informacje dotyczące formy płatności – numer karty kredytowej czy też numer rachunku bankowego nie są przechowywane ani wykorzystywane w innym celu niż dla zrealizowania płatności za zamówione usługi. Nie musisz się rejestrować, aby dokonać rezerwacji, nie mniej jednak, zakładając konto w naszym serwisie uzyskujesz dostęp do historii Twoich rezerwacji.

Twoje dane są bezpieczne- aby je zabezpieczyć, używamy protokołu bezpiecznych połączeń SSL (Secure Socket Layer). Dodatkowo nasze bazy danych zabezpieczone są przed dostępem osób nieupoważnionych.

Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące tego, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych jest UNITY LINE LIMITED Sp. z o.o. Oddział w Polsce,
z siedzibą w Szczecinie przy Pl. Rodła 8, kod pocztowy: 70-419, NIP: 3020001748, REGON: 321457024, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000487684, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, tel. 91 3595695, e-mail:unity@unityline.pl [„Administrator” lub „Unity Line”].

W sprawie swoich danych osobowych możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych: e-mail:iod@unityline.pl.

Cele przetwarzania danych oraz podstawa prawna przetwarzania danych

Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się w następujących celach:

 1. w celu rejestracji konta użytkownika w serwisie unityline.pl, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. urz. UE L2016, Nr 119, s.1) [„RODO”];
 2. w celu wykonywania zawartych umów lub podjęcia działań przed zawarciem takich umów i dopełnieniem wymogów prawa w tym zakresie, w tym rozpatrywania reklamacji oraz dokonania zakupu polis ubezpieczeniowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO;
 3. w celu wykonywania umów z podmiotem, którego jesteś
  i) pracownikiem,
  ii) reprezentantem
  iii) pełnomocnikiem w kontaktach z Administratorem, albo w celu podjęcia działań przed zawarciem takich umów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym zaprawnie uzasadniony interes przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora należy rozumieć możliwość komunikacji z kontrahentem/przyszłym kontrahentem Administratora i realizowanie zawartej z nim umowy;
 4. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartych umów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym za prawnie uzasadniony interes przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora należy rozumieć możliwość dochodzenia roszczeń powstałych na skutek nieprzestrzegania warunków umów;
 5. w celu zapewnienia bezpieczeństwa na pokładzie statku, wszystkie przestrzenie publiczne podlegają monitoringowi wizyjnemu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym zaprawnie uzasadniony interes przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora należy rozumieć konieczność zapewnienia bezpieczeństwa pasażerów i załogi oraz ich bagażu oraz rzeczy osobistych na pokładzie statku;
 6. w celu prowadzenia działalności marketingowej i reklamowej przez Administratora drogą elektroniczną, polegającej na przesyłaniu informacji handlowej drogą elektroniczną na podany przez Ciebie adres e-mail, informowaniu o prowadzonej przez Administratora działalności oraz udzielaniu odpowiedzi na zadane pytania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 7. w celu prowadzenia działalności marketingowej reklamowej przez Administratora drogą inną niż elektroniczna, polegającej w szczególności na informowaniu o Administratorze oraz jego działalności, udzielania odpowiedzi na zadane pytania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym za prawnie uzasadniony interes przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora należy rozumieć działalność marketingową i promocyjną Administratora;
 8. w celu prowadzenia pomiarów statystycznych dot. serwisu dostępnego pod adresem unityline.pl, dla zapewnienia poprawy jakości usług świadczonych w ramach Serwisu oraz bezpieczeństwa serwisu i świadczonych w jego ramach usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit.f RODO, przy czym zaprawnie uzasadniony interes przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora należy rozumieć konieczność poprawy jakości usług świadczonych w ramach Serwisu oraz zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu i usług świadczonych w ramach Serwisu.

Odbiorcy danych osobowych

Administrator udostępnia Twoje dane osobowe podmiotom znajdującym się w tej samej grupie kapitałowej co Unity Line, jak również podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Unity Line w związku z jego obsługą reklamową i marketingową, świadczeniem usług związanych z dystrybucją newslettera, wykonywaniem transakcji płatniczych w internetowym serwisie płatności, świadczeniem usług związanych z rejsami i wycieczkami na mocy zawartych umów powierzenia danych. Dodatkowo Unity Line jest zobowiązana przepisami prawa do przekazywania danych o pasażerach stosownym władzom na podstawie i w zakresie wynikającym z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej

Administrator nie ma zamiaru przekazania Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Okres, przez który dane będą przetwarzane

Twoje dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do momentu jej cofnięcia, a po tym czasie przez okres niezbędny do realizacji przez Administratora obowiązków nałożonych na Administratora powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Twoje dane osobowe przetwarzane na innych podstawach niż zgoda będą przechowywane, w zależności od rodzaju danych i sposobu ich uzyskania, przez okres wskazany poniżej:

 1. dane uzyskane w celu zawarcia umowy - przez okres współpracy z Tobą lub Podmiotem, którego jesteś
  i) pracownikiem,
  ii) reprezentantem,
  iii) pełnomocnikiem w kontaktach z Administratorem, a po jej rozwiązaniu/wygaśnięciu przez okres przedawnienia roszczeń związanych z tą umową/współpracą lub przez okres niezbędny do realizacji przez Administratora obowiązków nałożonych na Administratora powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
 2. dane uzyskane podczas rejestracji konta użytkownika w serwisie unityline.pl - do czasu usunięcia konta przez jego użytkownika;
 3. dane uzyskane z monitoringu wizyjnego - przez okres 30 dni od daty rejsu, a w przypadku gdy dane te stanowić będą dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa – do czasu prawomocnego zakończenia postępowania;
 4. dane uzyskane w wyniku otrzymanych reklamacji - przez okres 120 dni od daty złożenia reklamacji, a w przypadku nieuwzględnienia reklamacji, gdy dane te stanowić będą dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa - do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Jesteś uprawniony do realizacji następujących uprawnień, na zasadach przewidzianych przez obowiązujące przepisy:

 1. żądania dostępu do dotyczących Ciebie danych osobowych;
 2. żądania sprostowania dotyczących Ciebie danych osobowych;
 3. żądania usunięcia dotyczących Ciebie danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji, kiedy ich przetwarzanie jest niezbędne:
  i) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi,
  ii) do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, o ile prawdopodobne jest, że Twoje prawo, o którym mowa w niniejszym punkcie, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania,
  iii) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. żądania ograniczenia przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych;
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, w zakresie w jakim przetwarzanie wykonywane jest  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 6. żądania przenoszenia dotyczących Ciebie danych osobowych, przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 6 ust. 1 lit. b, o ile przetwarzanie wykonywane jest  w sposób zautomatyzowany;
 7. wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 8. w zakresie w jakim przetwarzanie jest dokonywane na podstawie Twojej zgody –  jesteś uprawniony do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Informacja na temat wymogu/warunków podania danych osobowych oraz źródła pochodzenia danych

Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym. Jednakże niepodanie danych utrudni nam lub nawet uniemożliwi kontakt z Tobą i zawarcie lub wykonanie umowy. Administrator przetwarza dane w zakresie następujących danych kontaktowych: imienia, nazwiska, numeru tel., adresu poczty elektronicznej, daty urodzenia, narodowości i płci, numeru rejestracyjnego pojazdu w przypadku podróżowania przez Pasażerów z pojazdem (tzw. kategorie odnośnych danych osobowych).

Jeżeli dane nie zostały podane bezpośrednio przez Ciebie, ich źródłem jest Podmiot, którego jesteś
i) pracownikiem,
ii) reprezentantem,
iii) pełnomocnikiem w kontaktach z Administratorem lub uzyskane zostały przez Administratora z publicznie dostępnych źródeł. W takich przypadkach Administrator przetwarza dane w zakresie następujących danych kontaktowych: imienia, nazwiska, numeru tel., adresu poczty elektronicznej, organizacji, której jesteś:
i) pracownikiem,
ii) reprezentantem,
iii) pełnomocnikiem w kontaktach z Administratorem oraz pełnionej w niej funkcji, daty urodzenia, narodowości i płci (tzw. kategorie odnośnych danych osobowych).

Jesteśmy obecni w mediach społecznościowych, aby na bieżąco kontaktować się z klientami lub potencjalnymi klientami oraz prowadzić działalność promocyjną i marketingową. Jeżeli zdecydujesz się obserwować nas na Facebooku, Instagramie czy Youtube, otrzymamy Twoje dane również z tych źródeł. Pamiętaj jednak o tym, że aby móc nas obserwować - uprzednio zaakceptowałeś Polityki Prywatności ww. portali, w związku z czym jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat przetwarzania Twoich danych osobowych przez te portale, to właśnie na nich należy poszukiwać Polityki Prywatności w tym zakresie.

Profilowanie

Jeśli zarejestrujesz na stronie unityline.pl. swoje konto użytkownika i wyrazisz stosowną zgodę na profilowanie, to wówczas na podstawie informacji historycznych, tj. wybieranych przez Ciebie usług i wydarzeń, na które rezerwowałeś/aś lub kupowałeś/aś bilety, przeglądanych materiałów na stronie unityline.net.pl informacji, które zamieściłeś/aś w swoim profilu będziemy w sposób zautomatyzowany prezentowali Ci spersonalizowaną ofertę, np. informacje o rejsach lub wycieczkach, które mogą Cię zainteresować w przyszłości, spersonalizowaną treść serwisu, itd.

Jeśli zapisałeś/aś się na nasz Newsletter, będziemy od czasu do czasu wysyłali Ci informacje dostosowane do Twojej płci. Możesz w każdej chwili wyrazić sprzeciw przeciwko takiemu profilowaniu Twojego Newsletteru na adres e-mail: iod@unityline.pl.

Pliki Cookies

Unity Line informuje, że w związku z udostępnianiem treści serwisu stosuje tzw. technikę Cookies polegającą na przechowywaniu informacji lub uzyskiwaniu dostępu do informacji już przechowywanej w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu.

Technika Cookies jest stosowana w celu poprawy jakości działania Serwisu, a w szczególności:

 1. tworzenia statystyk oglądalności poszczególnych treści;
 2. personalizacji usług świadczonych z wykorzystaniem Serwisu;
 3. utrzymywania sesji użytkowników;
 4. uwierzytelniania osób korzystających z Serwisu,
 5. dostarczania użytkownikom personalizowanych treści reklamowych.

​Użytkownik ma możliwość samodzielnego określenia warunków stosowania techniki Cookies za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi.

Google Analytics

Nasz serwis internetowy korzysta z Google Analytics, narzędzia do analizowania statystyk ruchu na naszej stronie, które jest własnością Google Inc. Google Analytics używa Cookies, czyli plików tekstowych, które są zapisywane na Twoim komputerze i umożliwiają nam analizę sposobu korzystania z naszego serwisu. Informacje uzyskane dzięki Cookies (w tym Twój adres IP) są zapisywane na serwerze Google w USA. Google analizuje te dane, aby badać sposób korzystania z naszej strony, a także wykonać raporty statystyczne dla Unity Line oraz przygotować dodatkowe usługi dotyczące serwisu i używania Internetu. Google w żadnym wypadku nie będzie łączył twojego IP z innymi danymi. Możesz wyłączyć przyjmowanie Cookies konfigurując ustawienia Twojej przeglądarki internetowej. Pragniemy jednak zaznaczyć, że w takim wypadku nie będziesz mógł wykorzystać w pełni wszystkich funkcjonalności naszego serwisu. Korzystając ze strony Unity Line zgadzasz się na analizowanie Twoich danych przez Google w sposób i celach tu opisanych.

Facebook Pixel

Nasz serwis internetowy korzysta z narzędzia marketingowego, jakim jest Facebook Pixel, w ramach serwisu społecznościowego Facebook obsługiwanego przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA lub, dla użytkowników będących rezydentami UE – Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia. Narzędzie to pozwala mierzyć skuteczność reklam na podstawie analizy działań podejmowanych przez użytkowników w witrynie, przez co możemy kierować do Ciebie spersonalizowane reklamy w serwisie Facebook. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook. Dane zebrane w ten sposób są dla nas anonimowe, tzn. nie widzimy danych osobowych poszczególnych użytkowników serwisu. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas w Twoim przypadku z Pixela Facebooka, czy też nie. Pragniemy jednak zaznaczyć, że w takim wypadku nie będziesz mógł wykorzystać w pełni wszystkich funkcjonalności naszego serwisu. Korzystając ze strony Unity Line zgadzasz się na analizowanie Twoich danych przez Facebook w sposób i celach tu opisanych.

Hotjar

Nasz serwis internetowy korzysta z narzędzia marketingowego, jakim jest Hotjar, obsługiwany przez Hotjar Limited, Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta. Narzędzie to monitoruje oraz zapisuje zachowanie użytkownika w Serwisie, rejestrując dane takie jak ruch kursora, nawigacja czy też przewijanie strony, możliwe do odtworzenia w formie nagrania wideo, co umożliwia analizę Twojej aktywności na naszej stronie internetowej w celu ulepszenia użyteczności serwisu. Hotjar nie rejestruje procesu wypełnienia formularzy. Korzystając z tego narzędzia uzyskujemy informacje dotyczące Twojej przeglądarki, systemu operacyjnego, używanego urządzenia, lokalizacji oraz Cookies. Dane zebrane w ten sposób pozostają dla nas anonimowe, tzn. nie mamy możliwości połączenia ich ze zindywidualizowanymi użytkownikami serwisu. Jeżeli chcesz wyłączyć śledzenie swojej aktywności przez Hotjar, możesz tego dokonać klikając w link: https://www.hotjar.com/opt-out.

Zmiany polityki

Informujemy, że niniejsza Polityka Prywatności może zostać zmieniona lub zaktualizowana.

POBIERZ

DOKUMENTY